مقاله


کد مقاله : 139306181220461891

عنوان مقاله : ضرورت اداره مراکز رشد واحدهای فناور به شیوه خصوصی

نشریه شماره : 8 فصل پاییز 1385

مشاهده شده : 865

فایل های مقاله : 136 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا فرجی arfaraji@yahoo.com - -

چکیده مقاله

مهمترين ماموريت مركز رشد فراهم كردن زمينه هاي مناسب براي تاسيس، رشد و توسعه شركت هاي خصوصي نوپاي فناور و ارائه حمايت هاي مادي و معنوي لا زم جهت موفق نمودن آنهاست. از آنجا كه ساختار اصلي اين مؤسسات نوپا درون مركز رشد شكل مي گيرد، ساختار اداري و مالي آنها متاثر از مركز رشد خواهد بود. بررسي اين موضوع با نگاهي به تعاملا ت متقابل مركز و واحدهاي مستقر نوپا، نياز مركز به داشتن استقلا ل در تامين منابع مالي و ايجاد زمينه هاي رشد و توسعه در خود و همچنين بررسي تجربه مراكز رشد موفق خارج از كشور نشان مي دهد اعمال مديريت به شيوه خصوصي در مراكز رشد دولتي راهكاري مناسب براي حل بسياري از مشكلا ت پيش رو، الگويي مناسب و در دسترس براي واحدهاي مستقر نوپا و ساختاري بهينه براي مديريت مركز خواهد بود.