مقاله


کد مقاله : 13940420184371939(DOI : 10.7508/jstpi.2015.03.005)

عنوان مقاله : اثرات اقتصادی مناطق ویژه ی علم و فناوری بر توسعه ی منطقه ای: مطالعه موردی سيليکون والي

نشریه شماره : 43 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 1311

فایل های مقاله : 663 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 روح اله شهنازی rshahnazi@shirazu.ac.ir استادیار دکترا
2 زهرا دهقان شبانی zahra_dehghan2003@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

يکي از راهبردهایي که تجربه موفقي را براي بسياري از کشورهاي توسعه يافته مبتني بر اقتصاد دانش محور به همراه داشته، تشکيل و گسترش مناطق ويژه يا کريدورهاي علم و فنآوري است. این مناطق از مسیرهای متعددی تاثیر مثبت بر رشد منطقه¬ای دارند که هدف این مقاله تعیین آنها است. همچنین در این مقاله اثرات سیلیکون والی به عنوان اولین و بزرگترین کریدور علم و فناوری دنیا بر شاخص¬های رشد منطقه¬ای بررسی شده است. نتایج تئوریک مقاله نشان می¬دهد کریدورهای علم و فناوری از مسیرهایی چون حل مشکل بنگاه¬های کوچک و متوسط، بهبود رقابت¬پذیری، افزایش نوآوری و ارتقاء فناوری، بهبود کارآفرینی، افزایش سرمایه¬گذاری مخاطره¬پذیر بر رشد منطقه¬ای اثر گذار است. نتایجی که تجربه سیلیکون والی موید آن است.