مقاله


کد مقاله : 139507181040433597(DOI : 10.7508/jstpi.2016.03.004)

عنوان مقاله : شناسایی عوامل بحرانی مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط

نشریه شماره : 47 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 1519

فایل های مقاله : 699 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضي جبله morteza.j89@gmail.com - کارشناسی ارشد
2 سجاد رنجکش sajad_gut89@yahoo.com - دانشجوی کارشناس ارشد
3 محمدرضا قياسي reza.ghiasy@hotmail.com - دانشجوی کارشناس ارشد
4 حسينعلي حسن‌پور hahassan@ihu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

بحث مدیریت‌ زنجیره‌ تأمین الکترونیکی (e-SCM) یکی از حوزه‌های رقابتی صنعت کشور است. وجود شبکه اینترنت و اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین، ضمن توانمندسازی و رقابت‌پذیر ساختن شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)، باعث تداوم آنها در صحنه رقابت امروزی است. مدیریت‌ زنجیره‌ تأمین الکترونیکی در بهبود عوامل زنجیره تأمین، صحت اطلاعات، کاهش اثر شلاق چرمی و رساندن محصول در زمان و مکان مناسب با سرعت و دقت بالا به دست مشتری، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. توجه به این عوامل می‌تواند در اتخاذ تصمیم‌های مناسب برای ارتقای شرکت و یا سازمان توسط مدیران مربوطه، سودمند باشد. هدف این مقاله شناسائی عوامل بحرانی موفقیت زنجیره‌ تأمین ‌الکترونیکی و بررسی تأثیر آنها بر پیاده‌سازی e-SCM در شرکت‌های کوچک و متوسط است. در همین رابطه سیزده سؤال طراحی شده است و از تکنیک رگرسیون خطی چند متغیره در نرم‌افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه استفاده شد. رگرسیون چندگانه به بررسی متغیر وابسته‌ای می‌پردازد که بصورت خطی، به چند متغیر مستقل کنترل شده ارتباط دارد. متغیرهای مستقلx_(k ) ها، همان زیر معیارها برای معیار اصلی هستند و متغیر وابسته‌‌Y بیانگر پیاده‌سازیe-SCM است. تجزیه و تحلیل بدست آمده نشان داد، چهار عامل بحرانی "راهبرد حمایت از ظرفیت تأمین‌کننده، سازگاری e-SCM، مقیاس سازمانی، خلاقیت مدیر عالی اجرائی" مهم‌ترین عوامل در پیاده‌سازی e-SCM در شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. مدیریت با تمرکز روی چهار عامل، باعث پیشرفت و حرکت رو به جلو سازمان در آینده خواهد شد.