مقاله


کد مقاله : 13960912207819452

عنوان مقاله : نوآوری فناورانه: عواملِ درون‌سازمانی و برون‌سازمانیِ موثر و تاثیرپذیر

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 237

فایل های مقاله : 481 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی اصغر زارعی aliasghar.zarei@semnan.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سید عباس ابراهیمی a.ebrahimi@semnan.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در محیط رقابتی کسب‌وکار، توسعه و حفظ یک مزیت رقابتی برای کلیه‌ی شرکت‌ها امری حیاتی است؛ نوآوری فناورانه عاملی کلیدی در تحقق این مهم به شمار می‌رود که توجه به عوامل موثر بر نوآوری فناورانه و چگونگی تاثیر این عوامل در بهبود نوآوری فناورانه را ضرورت می‌بخشد. از طرفی شناسایی مهمترین ابعاد تاثیرپذیر از نوآوری فناورانه چه درون سازمان و چه بیرون از سازمان، راهنمایی برای مدیران و مسئولان در جهت نیل به اهداف سازمان و کشور به شمار می‌رود و بیش از پیش اهمیت توجه به این نوع خاص از نوآوری را آشکار می‌سازد. مرور تحقیقات انجام‌شده در زمینه‌ی نوآوری فناورانه، نشان می‌دهد که محققان بسیاری به شناسایی، اولویت بندی و بررسی تاثیر عوامل صاحب نقش پرداخته‌اند. اما تحقیق جامعی که بصورت خاص تمامی عوامل را گرد هم آورده و دسته‌بندی‌های خاصی را اعمال کند، مشاهده نشده است. در این پژوهش با بررسی مطالعات پیشین و مرتبط با عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر در امر نوآوری فناورانه، تلاش گردیده تا با استفاده از روش تحلیل محتوا کلیه‌ی عوامل شناسایی شود، و دسته‌بندی از حیث تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری و درون¬سازمانی یا برون¬سازمانی و همچنین ابعاد و مولفه‌ها ارائه گردد. از طریق مرور صورت گرفته بیش از بیست عامل شناسایی گردید که ابعاد و مولفه‌ها و چگونگی تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری هر عامل نیز تشریح شد. مهمترین عامل تاثیرپذیر از نوآوری فناورانه که ضرورت توجه به این مهم را بیش از پیش آشکار می‌سازد، عملکرد شرکت است. اما نمی‌توان در خصوص اثرگذارترین عامل تصمیمی اتخاذ نمود. لذا سازمان‌ها می‌بایستی در راستای بهبود عملکرد مالی توجه ویژه‌ای به نوآوری فناورانه داشته باشند و در راستای بهبود این امر، تمامی عوامل موثر را رصد کرده و به طور خاص در کنترل و بهبود عوامل درون¬سازمانی به منظور بهبود نوآوری فناورانه بکوشند.