مقاله


کد مقاله : 13980126178684

عنوان مقاله : مدل رقابت¬پذیری سازمانی با تاکید بر قابلیت¬های بازاریابی و نوآوری سازمانی در شرکت¬های دانش¬بنیان

نشریه شماره : 62 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 170

فایل های مقاله : 576 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدمحمد طباطبایی نسب tabatabaeenasab@yahoo.com دانشیار دکترا
2 فرزانه دشتی خویدکی farzanedashti22@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 رقیه محمدیان یزد r.mohammadianyazd64@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

تغییرات مداوم محیطی، بقای سازمان¬ها را به شکل¬های مختلف تهدید می¬کند. رقابت¬پذيري معياري كليدي براي ارزيابي درجه موفقيت كشورها، صنايع و بنگاه¬ها در ميدان¬هاي رقابتي سياسي، اقتصادي و تجاري به حساب مي¬آيد، بدين معني كه هر كشور، صنعت يا بنگاهي كه از توان رقابتي بالايي در بازارهاي رقابتي برخوردار باشد، مي¬توان گفت كه از رقابت پذيري بالاتري برخوردار مي¬باشد. دستیابی به رقابت¬پذیری سازمانی بالاترین هدفی است که سازمان¬ها برای رسیدن به آن به اقدامات مختلفی روی می¬آورند. هم¬چنین در اقتصاد معاصر دانش، پایه و اساس رقابت¬پذیری سازمانی می¬باشد و مهم¬ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. شرکت¬های دانش¬بنیان می¬توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا نمایند چون نوآور بودن و رقابت¬پذیری از ویژگی¬های مهم آنهاست. در این پژوهش سعی شده تا با ارائه مدلی یکپارچه عوامل موثر بر رقابت-پذیری سازمانی شناخته شود و گامی در جهت افزایش شناخت رقابت¬پذیری سازمان¬ها برداشته شود. بدین منظور تعداد 100 پرسشنامه بین شرکت¬های دانش¬بنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده¬ها نیز به¬واسطه مدلسازي معادلات ساختاري و با کمک روش حداقل مربعات جزئی و به¬کارگیري نرم¬افزار پی¬ال¬اس انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که رابطه معناداری بین قابلیت¬ بازاریابی و رقابت¬پذیری سازمانی و هم¬چنین رابطه معناداری بین قابلیت نوآوری سازمانی و رقابت¬پذیری سازمانی وجود دارد، بین بازارمحوری و قابلیت¬ بازاریابی نیز رابطه معناداری مشاهده شد، رابطه بین یادگیری¬محوری و قابلیت نوآوری سازمانی نیز معنادار بوده است.