مقاله


کد مقاله : 13980319190022

عنوان مقاله : تأثیر نوآوری در زمینه خاص بر رفتار خرید اکتشافی در محصولات نوآور

نشریه شماره : 61 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 982

فایل های مقاله : 620 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا خوراکیان a.khorakian@um.ac.ir دانشیار دکترا
2 فریبرز رحیم نیا r-nia@um.ac.ir استاد دکترا
3 مونا کاردانی ملکی نژاد m.kardani@mail.um.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

نوآوری محصول برای اکثر شرکت‌های فناوری اطلاعات یک راهبرد کلیدی است و مزایای رقابتی آنها با ظهور فناوری‌های جدید بسیار مرتبط است. لذا برای كمك به حداقل‌رساندن خطر عدم موفقیت محصولات نوآور، شرکت‌ها باید به عوامل مؤثر بر موفقیت محصول جدید، از جمله شناخت نقش نوآوری مصرف‌كننده و تأثیر آن بر رفتار پذیرش محصول جدید بپردازند. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اثر نوآوری در زمینه خاص بر روی رفتار خرید اکتشافی مصرف‌کنندگان محصولات نوآور (محصولات هوشمند پوشیدنی) پرداخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- پيمايشي اسـت و جامعـه آمـاري آن، مصرف‌کنندگان محصولات هوشمند پوشیدنی در شهر مشهد است. و برای جمع‌آوری داده‌های اولیه از ابزار پرسشنامه استفاده شد. با استفاده از فرمول‌های مربوطه، حجم نمونة آماری 390 تعیین شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم‌افزار آموس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بررسی‌ها نشان دادند که نوآوری در زمینه خاص برای پیش‌بینی پذیرش نوآوری تأثیرگذار است و بر تمایل مصرف‌کنندگان به دنبال کسب اطلاعات بیشتر و پذیرش واقعی تأثیر می‌گذارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که بازاریابان برای بازاریابی موفقیت‌آمیز محصولات جدید، تأثیر نوآوری‌ها از جمله نوآوری در زمینه خاص را بر رفتار خرید محصولات نوآور (هوشمند پوشیدنی) را درک کنند.