مقاله


کد مقاله : 13980319190022

عنوان مقاله : تاثیر نوگرایی به دامنه خاص بر رفتار خرید اکتشافی در محصولات نوآور

نشریه شماره : 61 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 112

فایل های مقاله : 620 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا خوراکیان a.khorakian@um.ac.ir دانشیار دکترا
2 فریبرز رحیم نیا r-nia@um.ac.ir استاد دکترا
3 مونا کاردانی ملکی نژاد m.kardani@mail.um.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

نوآوری در یک شرکت کلید موفقیت و بقای آن در یک محیط رقابتی است. مطالعه فعلی بینشی برای مدیریت در زمینه برنامه ریزی و بازاریابی فناوری های نوآور مانند تکنولوژی پوشیدنی را فراهم می کند. کسب و کار ها دارای ایده های جدید باید روش های راهبردی را برای شناسایی و ارتباط موثر با نوگرایان با هدف راه اندازی موفقیت آمیز محصولات نوآور همچون محصولات هوشمند پوشیدنی بکار گیرند. آنها باید اهمیت اینکه نوگرایان، به عنوان تعیین کننده های مهم پذیرش محصولات هوشمند پوشیدنی می توانند باشند را درک کنند. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اثر نوگرایی به دامنه خاص بر روی رفتار خرید اکتشافی مصرف کنندگان محصولات نوآور (محصولات هوشمند پوشیدنی) پرداخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- پيمايشي اسـت و جامعـه آمـاري آن، مصرف کنندگان محصولات هوشمند پوشیدنی در شهر مشهد است. و برای جمع آوری داده های اولیه از ابزار پرسشنامه استفاده شد. با استفاده از فرمول های مربوطه، حجم نمونة آماری 390 تعیین شد. پس از جمع آوری داده ها، فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار آموس تجزیه وتحلیل شدند. نتایج بررسی ها نشان می دهد که نوگرایی به دامنه خاص بر رفتار خرید اکتشافی محصولات هوشمند پوشیدنی اثر مثبت و معناداری را دارد و هر چهار تا فرضیه تایید شد. در انتها نیز بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی ارائه شده است.