مقاله


کد مقاله : 13980325190133

عنوان مقاله : عوامل اقتصادی مؤثر بر فعالیت¬های کارآفرینانه: مروری بر ادبیات

نشریه شماره : 62 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 767

فایل های مقاله : 682 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امینه زیوری azivari@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 محسن محمدی خیاره m.mohamadi@ut.ac.ir استاد دکترا
3 رضا مظهری mazhari@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در ادبیات موجود کارآفرینی، رویکردهای مختلفی در خصوص تعیین عوامل مؤثر بر فعالیت¬های کارآفرینانه وجود دارد که دلیل آن ¬را می¬توان در رشته¬های مختلف علوم مورد بررسی قرار داد. بعنوان یک مطالعه بین رشته¬ای، کارآفرینی متشکل از جنبه¬های مطالعات اقتصادی، تاریخی، روانشناسی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. همه¬ی این مطالعات از نقطه¬نظرها و جنبه¬های مختلفی بر کارآفرینی تمرکز می¬کنند. از آنجایی که کارآفرینی به عنوان ابزاری مناسب برای تحریک و رشد اقتصادی شناخته شده است، شناسایی عوامل تعیین کننده فعالیت کارآفرینی امکان می¬دهد تا سیاست¬های مناسب برای افزایش بهره¬وری و رشد اقتصادی در یک اقتصاد طراحی شود. به دلیل گستردگی عوامل تاثیرگذار بر فعالیت¬های کارآفرینانه، مطالعات متعددی از جنبه¬های مختلفی عوامل مؤثر بر آن را مورد مطالعه قرار داده¬اند. هدف این پژوهش بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی در سطح کلان است که با توجه به ادبیات موجود در این زمینه تأثیر¬گذاری بیشتری را نسبت به سایر عوامل دارد. پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل توصیفی و از طریق جمع¬آوری منابع کتابخانه¬ای انجام شده است. در نهایت منابع گرداوری شده در دو دسته فاکتورهای سمت عرضه و سمت تقاضا دسته بندی گردید. عوامل مورد بررسی در طرف عرضه شامل توسعه اقتصادی، توسعه تکنولوژیکی، جهانی¬شدن، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی است و فاکتورهای طرف تقاضا شامل تحصیلات، رشد جمعیت، تراکم جمعیت، سطح درآمد، شکاف درآمدی، دسترسی به تامین مالی، مالیات، قوانین انعطاف¬ناپذیر بازار کار، ساختار سیاسی، مهاجرت، نرخ بیکاری، ویژگی¬های نهادی و محیط اقتصاد کلان می¬باشد.