مقاله


کد مقاله : 13990323237736

عنوان مقاله : ارائه مدلی برای پذیرش سیستم آموزش الکترونیک در دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین

نشریه شماره : 64 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 174

فایل های مقاله : 921 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن رشیدی hrashi@gmail.com دانشیار دکترا
2 مرضیه موحدين m.movahedin@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

با گسترش اینترنت و شیوع ویروس کرونا، محیط‌های یادگیری الکترونیکی و آموزش مبتنی بروب، رشد و تکامل زیادی در سال‌ها و ماه‌های اخیر تجربه کرده است، لیکن این نوع آموزش با چالش‌های زیادی مواجه است. مهم‌ترین این چالش‌ها به استفاده از الگوهاي یادگیری، مدل‌سازی رفتار دانشجویی، ارزیابی پشتیبانی و بازخورد دانشجو، برنامه‌ریزی درسی، تعیین توالی و پشتیبانی مدرسان، بر می‌گردد. یكی از راه‌های مقابله با این چالش‌ها، یافتن عوامل مؤثر در پذیرش و ارتقاء كیفیت آموزش در سیستم‌های یادگیری، كشف قوانین و الگوهای آموزشی و استفاده از آنها در پیشگویی نتایج آینده است. هدف از این تحقیق شناسایی و معرفی عوامل مؤثر در پذیرش آموزش الکترونیکی بر‌اساس مدل پذیرش فناوری است. بدین منظور با بررسی مطالعات صورت گرفته در این زمینه، متغیرهایی از جمله خودکارآمدی کامپیوتر، کیفیت محتوا، پشتیبانی از سیستم، طراحی رابط کاربری، ابزارهای فناوری و اضطراب کامپیوتر به‌عنوان عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم آموزش الکترونیک، استخراج شدند و بر‌اساس آنها، مدل مفهومی تحقیق شکل گرفت. برای سنجش مدل و ارتباط‌های بین متغیرهای مدل، پرسشنامه‌ای در اختیار کاربران سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین قرار داده شد. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری درستی تمام فرضیه‌‌ها، به جز تأثیر ابزارهای فناوری بر پذیرش سیستم آموزش الکترونیک را تأیید کرد. یافته‌های این تحقیق به مدیران آموزشی دانشگاه و همچنین اساتید مرتبط با این سیستم کمک می‌کند با ایجاد زمینه‌های لازم در‌خصوص اعمال فاکتورهای مؤثر، دانشجویان را به استفاده بهینه از سیستم ترغیب نمایند.