مقاله


کد مقاله : 13990512248688

عنوان مقاله : بررسی تاثیر صادرات و مدیریت تحول بر چابکی در شرکت فولاد خوزستان با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش با رویکرد تحلیل مولفه هاي اصلی (PCA)

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 98

فایل های مقاله : 641 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد صادق سبط الشیخ انصاری msadegh.sansari@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سارا هوشمندی Sara.hooshmandiii@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 مجید طولابی majd.toulabi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در این پژوهش سعی شده، تاثیر صادرات و مدیریت تحول بر چابکی سازمان با توجه به نقش میانچی مدیریت دانش با رویکرد تحلیل مولفه های اصلی (PCA) مورد نقد و بررسی قرار بگیرید. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت فولاد خوزستان که 389 نفر می باشد.که همگی در سال 99-98 مشغول به کار می باشند. در این پژوهش برای تعیین اندازه نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان(1960) 300 نفر در نظر گرفته شده است. برای تأیید روایی ابزار‌ اندازه‌گیری از سه نوع روایی ارزیابی استفاده شده، روایی محتوا، روایی همگرا و روایی واگر. روش گردآوری اطلاعات پژوهش روش های کتابخانهای و پیمایشی )میدانی( می باشد. در پژوهش حاضر برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از SPSS و معادلات ساختاری بهره گرفته است. که تمام فرضیات تحقیق مورد تائید و پیشنهاداتی مبتنی بر فرضیات ارائه شد.