• صفحه اصلی
  • قرارداد حفظ محرمانگي: راهکاري مطمئن براي جلوگيري از افشاي اطلاعات محرمانه دارندگان اموال فکري

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139503191037372482 بازدید : 6365 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2016.04.005

20.1001.1.17355486.1395.12.48.3.8

نوع مقاله: پژوهشی