• صفحه اصلی
  • طراحی سازمان های صنایع خلاق با رویکرد نوآوری کاربرمحور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1395071412843564 بازدید : 4710 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2017.02.001

20.1001.1.17355486.1396.13.50.3.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط