• صفحه اصلی
  • بررسی و تبیین عوامل کلیدی اثربخشی فناوری اطلاعات در سازمان‌ با رویکرد ترکیبی فراتلفیق- آنتروپی شانون

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990921251205 بازدید : 2030 صفحه: 55 - 63

10.52547/jstpi.20972.18.69.55

20.1001.1.17355486.1400.18.69.6.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط