• صفحه اصلی
  • بررسی عوامل موثر بر قصد خرید آنلاین سفر با استفاده از گسترش مدل پذیرش تکنولوژی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000219273350 بازدید : 477 صفحه: 9 - 20

10.52547/jstpi.21016.18.71.9

20.1001.1.17355486.1401.18.71.1.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط