• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شناسايي عوامل موثر بر انتقال تکنولوژي
    محمود  مهدی زاده هادی حیدری قره بلاغ یاسر میرزایی
    موضوع تحقيق در رابطه با تکنولوژي و تحت عنوان شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر انتقال تکنولوژي مي باشد و هدف اين تحقيق آشنايي با عواملي که بر انتقال تکنولوژي در صنايع کشور موثر هستند مي باشد. بدين منظور به تعاريف تكنولوژي و فرايند انتقال تكنولوژي پرداخته شده است و موانع ا چکیده کامل
    موضوع تحقيق در رابطه با تکنولوژي و تحت عنوان شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر انتقال تکنولوژي مي باشد و هدف اين تحقيق آشنايي با عواملي که بر انتقال تکنولوژي در صنايع کشور موثر هستند مي باشد. بدين منظور به تعاريف تكنولوژي و فرايند انتقال تكنولوژي پرداخته شده است و موانع انتقال تكنولوژي در ايران و عوامل موفقيت انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين تحقيق از دو روش پيمايشي و تحليلي استفاده شده است و جمع آوري اطلاعات و داده ها از طريق مطالعات کتابخانه اي و بررسي پيشينه تحقيق مي باشد. با توجه به عوامل کليدي شناسايي شده در فرايند انتقال تکنولوژي با در نظر گرفتن کليه جنبه هاي مختلف موثر، يک الگو و مدل مناسب جهت عوامل موثر بر انتقال تکنولوژي در هشت عامل اصلي با عنوان هاي مديريت موثر و کارا، حمايت هاي موثر دولت، همکاريهاي نزديک بين مراکز تحقيقاتي و صنايع، توجه به فعاليتهاي تحقيق و توسعه ، قابليت خوب و ظرفيت جذب کشور گيرنده تکنولوژي ، دسترسي به بازار کافي ، تمايل و توانايي انتقال دهنده و گيرنده تکنولوژي و سياست توسعه صادرات پيشنهاد شده است. در ادامه تحقيق به استخراج زير عاملهاي هر يک از عامل اصلي پرداخته شده است. که در نهابت کليه عوامل شناسايي شده در قالب پرسشنامه اي که تهيه شده بود، توسط خبرگان و کارشناسان امر انتقال تکنولوژي در رابطه با ميزان موثر بودن هر يک از عوامل مورد پرسش قرار گرفت که پس از جمع آوري پرسشنامه ها و عوامل موثر بر انتقال تكنولوژي با استفاده از آزمون t-test و از طريق نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي پرسشنامه تحقيق از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. نتايج اين تحقيق به عنوان راهنمايي براي بهبود کارايي و اثربخشي پروژه هاي انتقال تکنوژي قابل کاربرد هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - سياست‌گذاري براي مراكز تحقيق و توسعه براساس فرآيند ايده تا بازار؛ مطالعه موردي صنعت نفت ايران
    سید مهام الدین طباطبایی
    امروزه تحقيق و توسعه به يكي از مهمترين اركان شركت‌هاي بزرگ تبديل شده است. اما در خصوص ساختار و جايگاه تحقيق و توسعه در سازمان هاي بزرگ رويكردها و ساختارهاي متنوع و متفاوتي وجود دارد. اغلب شركت هاي بزرگ داراي سيستم تحقيق و توسعه درون سازماني مي‌باشند. بجز سيستم هاي تحقيق چکیده کامل
    امروزه تحقيق و توسعه به يكي از مهمترين اركان شركت‌هاي بزرگ تبديل شده است. اما در خصوص ساختار و جايگاه تحقيق و توسعه در سازمان هاي بزرگ رويكردها و ساختارهاي متنوع و متفاوتي وجود دارد. اغلب شركت هاي بزرگ داراي سيستم تحقيق و توسعه درون سازماني مي‌باشند. بجز سيستم هاي تحقيق و توسعه شركتي، در بسياري از كشورها سازمانهاي تحقيق و توسعه مستقل نيز براي ارتقاء توانمنديهاي علمي و تكنولوژيكي ايجاد مي گردد. هريك از اين دو نوع سازمان تحقيق و توسعه ماموريت خاصي دارند و سياست گذاري تحقيق و توسعه در آنها نيازمند فرآيندي خاص مي‌باشد. هدف اين مقاله سياست‌گذاري تحقيق و توسعه در سازمان‌هاي تحقيق و توسعه براساس فرآيند ايده تا بازار مي‌باشد. بدين منظور ابتدا اركان فرايند ايده تا بازار و پس از آن انواع سازمان‌هاي تحقيق و توسعه شامل شركتي و غير شركتي تشريح ‌مي‌شود. سپس انواع ساختارهاي تحقيق و توسعه در تحقيق و توسعه شركتي (سازمان‌هاي بزرگ) تعريف و براساس اركان فرآيند ايده تا بازار به تعريف سياست‌هائي براي وظايف و ماهيت فعاليت‌هاي آنها و بخش‌هاي متمركز و غير متمركز تحقيق و توسعه شركتي (در ساختار‌هاي هيبريدي تحقيق و توسعه) پرداخته مي‌شود. سپس مباني مطرح شده براي صنعت نفت به عنوان بزرگترين صنعت كشور كه داراي بخش‌هاي متعدد تحقيق و توسعه است به عنوان مطالعه موردي به اجرا در آمده و درنهايت پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت تحقيق و توسعه در صنعت نفت ارائه مي‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - نگاهی به طرح حمایت از گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و برخی کاستی های اجرای آن
    داوود وحدت علیرضا داداشی
    درصد قابل توجهی از جمعیت در سن اشتغال کشور به شکل آشکار و پنهان بیکار هستند. راه حل چیست؟ در کشور های مختلف برای حل معضلی از این دست راه حل های مختلفی اندیشیده شده که تعدادی از آنها عبارتند از: استفاده از توانایی های بالقوه جامعه و اقتصاد و به فعلیت رسانیدن آنها و حم چکیده کامل
    درصد قابل توجهی از جمعیت در سن اشتغال کشور به شکل آشکار و پنهان بیکار هستند. راه حل چیست؟ در کشور های مختلف برای حل معضلی از این دست راه حل های مختلفی اندیشیده شده که تعدادی از آنها عبارتند از: استفاده از توانایی های بالقوه جامعه و اقتصاد و به فعلیت رسانیدن آنها و حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده، اعطای بیمه بیکاری، حمایت از تولیدکنندگان کوچک از طریق خرید محصولات تولیدی آنها و کمک به احداث و راه اندازی واحدهای خدماتی و تولیدی نیازمند سرمایه کم و تشویق به تولید فکر از طریق خرید فکرهای جدید برای کمک به کسانی که توانایی فکر دارند ولی توان تولید و کار خدماتی ندارند. در ایران، آنچه از سال 1384 در دولت نهم به عنوان راه حل اتخاذ شده، توسعه بنگاه های کوچک زودبازده و افزایش حمایت از آنها برای گسترش دامنه فعالیت باهدف کاهش میزان بیکاری بوده است. طیف موافقان و مخالفان نظرات متعددی در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت احتمالی آن ارائه نموده اند. از آنجا که این طرح در ابتدای مسیر قرار دارد، عمده این صاحب نظران نیز ، نظرات خود را بر اساس شناخت نسبی از اجرای این طرح در سایر کشورها به دست آورده اند. هدف ما ارائه شناختی از این نوع بنگاهها ، نتایج حمایت های انجام گرفته و در نهایت برخی نواقص و ضعفهای عملکردی در این خصوص است. ادبیات موضوع هم بررسی خواهد شد. نهایتاً پیشرفت های آینده و تقویت زیر ساخت های قانونی و مالی در ایران می تواند منجر به موفقیت قابل توجهی در این برنامه شود. با امید به این که کمکی باشد به رفع کاستی ها و ارتقاء کیفی این طرح. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسي نقش تحقيق و توسعه بر بهره‌وري بخش صنعت اقتصاد ايران
    ابولفضل شاه آبادی امید رحمانی
    مطالعه به ارزيابي نظري و تحليلي نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي، سرمايه انساني و همچنين نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي (از طريق انتقال فناوري متبلور در واردات كالاهاي واسطه اي- سرمايه اي) بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت اقتصاد ايران پرداخته است. از چکیده کامل
    مطالعه به ارزيابي نظري و تحليلي نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي، سرمايه انساني و همچنين نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي (از طريق انتقال فناوري متبلور در واردات كالاهاي واسطه اي- سرمايه اي) بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت اقتصاد ايران پرداخته است. از آنجاكه، فعاليتهاي تحقيق و توسعه بخش صنعت اقتصاد ايران نسبت به كشورهاي توسعه يافته ناچيز مي‌باشد، بنابراين اقتصاد ایران مشابه سایر کشورهای درحال توسعه مي تواند به نقش انباشت تحقيق و توسعه خارجي و سرريزهاي آن بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد اين بخش اميدوار بود. زيرا جذب سرريزهاي تحقيق و توسعه خارجي در کنار توسعه فعاليتهاي تحقيق و توسعه داخلي، زمينه مساعدتري را براي ارتقاء بهره‌وري کل عوامل توليد فراهم مي آورد. بنابراين در اين مطالعه به بررسي و تجزیه و تحلیل اثر مستقيم انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي و خارجي (فناوري متبلور در واردات كالاهاي واسطه اي- سرمايه اي) و سرمايه انساني بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت ايران طي دوره 1385-1338 پرداخته شده است. نتايج تجزیه و تحليلها بيانگر آن است كه، سرمايه انساني و انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي، به ترتيب، داراي بيشترين تأثير مثبت بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت مي‌باشند. در حاليکه از لحاظ مباني نظري انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي نيز، نقش تعيين کننده‌اي بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد دارد. اما، به دليل سرمايه‌گذاري اندک و ناچيز بودجه‌هاي تحقيقاتي داخلي و فقدان تقاضا محور بودن فعاليتهاي تحقيقاتي، تاثيرگذاري انباشت تحقيق و توسعه داخلي در مقايسه با انباشت تحقيق و توسعه خارجي، بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت ايران کم رنگتر مي‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - اثر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر صادرات در ایران
    اصغر مبارک
    اگر چه امروزه تجارت نمي تواند به تنهايي به عنوان موتور رشد به حساب آيد ولي هنوز هم تجارت مي تواند کمک زيادي به کشورهاي در حال توسعه نمايد از طريق تجارت يک کشور در حال توسعه مي تواند از يک نقطه غير کارا به نقطه بهينه توليد برسد لذا رشد صادرات صنعت هر کشور به نرخ ارز، تحق چکیده کامل
    اگر چه امروزه تجارت نمي تواند به تنهايي به عنوان موتور رشد به حساب آيد ولي هنوز هم تجارت مي تواند کمک زيادي به کشورهاي در حال توسعه نمايد از طريق تجارت يک کشور در حال توسعه مي تواند از يک نقطه غير کارا به نقطه بهينه توليد برسد لذا رشد صادرات صنعت هر کشور به نرخ ارز، تحقيق و توسعه، بهره وري بستگي دارد. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي نقش تحقیق و توسعه در صادرات فعاليت صنعتي کدهاي دو رقمي ISIC است. به اين منظور از يک پانل آماري ( 9 گروه صنعتی طی سالهای 1386-1374 ) و در چارچوب يک مدل اقتصاد سنجي لگاريتمي چند متغيره استفاده شده است. در کنار متغير مخارج تحقیق و توسعه تاثير متغيرهايي مانند نرخ ارز موثر واقعي،مقدار سودآوری هر صنعت ، مربع اندازه بنگاه و مقدار نیروی کار، سهم مواد اوليه خارجي بر روي حجم صادارت بررسي شده است. نتايج حاصل از اين مدل رگرسيون حاکي از آن است که در دوره مورد مطالعه نرخ ارز موثر واقعي با دووقفه، مقدار سود آوری هر صنعت ، نيروي کار و مربع اندازه بنگاه تاثير مثبت بر صادرات دارد و سهم مواد اوليه خارجي( برخلاف چرخه ورنون) تاثيري بر صادرات ندارد. و مخارج تحقیق و توسعه با سه وقفه در برخي کدها تاثير مثبت و در برخي ديگر بي معني است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - نگاه به علم و فناوری از منظر توسعه: بررسی رابطه نوآوری و نابرابری
    پریسا ریاحی محمد امین قانعی راد
    مفهوم توسعه در نزد سیاستگذاران بر خط مشی های انتخابی آنها تأثیر می گذارد. این در حالی است که توسعه، مفهومی هنجاری و ارزشی است و بر همین اساس، رویکردهای متفاوتی به آن وجود دارد. در رویکردهایی که در پی "بهبود اقتصاد ملی" هستند، علم کلید ثروت -اندوزی است. لذا سیاستگذار در چکیده کامل
    مفهوم توسعه در نزد سیاستگذاران بر خط مشی های انتخابی آنها تأثیر می گذارد. این در حالی است که توسعه، مفهومی هنجاری و ارزشی است و بر همین اساس، رویکردهای متفاوتی به آن وجود دارد. در رویکردهایی که در پی "بهبود اقتصاد ملی" هستند، علم کلید ثروت -اندوزی است. لذا سیاستگذار در سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان دارایی های با ارزش، سرمایه گذاری می کند. از آنجا که بنگاه های اقتصادی رشد و ثروت را ایجاد می کنند، سیاستگذاران موظفند شرایط عمل را برای بنگاه ها فراهم کنند. ادبیات این حوزه اشاره به وجود رابطه مثبت بین نوآوری و نابرابری دارد. با افزایش نوآوری، نابرابری افزایش می یابد، لیکن ثروت حاصل از آن را بعداً می توان برای کاهش نابرابری استفاده کرد. در مقابل، "رویکرد توسعه انسانی" از بهبود کیفیت زندگی انسانها صحبت کرده و از نوآوری به خاطر فقرا، با فقرا و توسط فقرا سخن می گوید. برخی نیز اهمیت آزادی را در توسعه مطرح کرده و "رویکرد قابلیت" را در پیش می گیرند. این رویکرد در مورد بهبود فرصت ها و شکوفایی استعدادهای انسانی، رفع نابرابری و دستیابی به عدالت سخن می گوید. انسان به شرط توانمندی و آزادی است که می تواند خلاق باشد. این نوشتار با توجه به پارادوکس موجود در رویکردهای چندگانه توسعه در خصوص رابطه نوآوری و نابرابری، به بررسی این ارتباط پرداخته و رابطه منفی بین نوآوری و نابرابری را نشان داده است. از آنجا که پایین بودن قابلیت های انسانی و اجتماعی، کاهش نوآوری و تشدید نابرابری ها در ابعاد مختلف مادی و انسانی را درپی خواهد داشت، تأکید این مقاله بر لزوم توجه بیشتر به ارتقاء قابلیت های انسانی در سیاستگذاری ها است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - مؤلفه‌هاي مؤثر بر پذيرش تجارت الکترونيک از سوي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در بخش کشاورزي
    مریم یزدانی زنگنه بهمن خسروی پور
    مطالعه حاضر از طريق بررسي عمیق كتابخانه‌اي، عوامل مؤثر بر پذيرش تجارت الکترونيک به وسيله بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEs) در بخش کشاورزي را با هدف بيان اهميت اين عوامل بررسي مي‌کند. دستيابي به اهدافي همچون توزيع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزايش توليد و صادرات غيرنفتي، چکیده کامل
    مطالعه حاضر از طريق بررسي عمیق كتابخانه‌اي، عوامل مؤثر بر پذيرش تجارت الکترونيک به وسيله بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEs) در بخش کشاورزي را با هدف بيان اهميت اين عوامل بررسي مي‌کند. دستيابي به اهدافي همچون توزيع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزايش توليد و صادرات غيرنفتي، تقويت تحرک اقتصادي، تقويت کارآفريني، اشتغال‌زايي و افزايش فرصت‌هاي شغلي بيانگر نقش بنگاه‌هاي کوچک در توسعه بخش کشاورزي است. در حال حاضر بنگاه‌هاي کوچک نقش اساسي در توسعه شاخص‌هاي اقتصادي دارند و بنابراين بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين انجام فرايند تجارت همچون تجارت الکترونيکي نقش بسيار مؤثري در پيشرفت و موفقيت اين بنگاه‌‌ها در بخش کشاورزي خواهد داشت. در اين رابطه تجارت الکترونيک باعث توانا شدن تجارت محصولات کشاورزي خواهد شد و بيش از هر فنّاوري ديگري با آن مطابقت پيدا خواهد کرد. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد منافع زيادي از تجارت الکترونيک براي بنگاه‌هاي اقتصادي در شيوه‌هاي متنوعي چون تأمين خدمات بهتر براي مصرف‌کنندگان، يافتن تأمين‌کنندگان و مصرف‌کنندگان جديد و بهبود کارايي فرايند تجارت وجود دارد. عواملي چون سازگاري، مزيت نسبي و افزايش آگاهي نسبت به سوددهي تأثير بسزايي در پذيرش تجارت الکترونيک دارند. بنگاه‌هاي کوچک مقیاس بايستي توجه بيشتري به کاربرد فنّاوري‌هاي تجارت الکترونيک همانند شبکه‌هاي ارتباطي داشته و اطمينان حاصل کنند شيوه‌هاي کاري و فرهنگ سازماني آنان با تجارت الکترونيک سازگاري دارد. در بهره‌گیری از منافع این فنّاوری بایستی میزان آگاهي در زمینه مزاياي کاربرد تجارت الکترونيک به وسيله SMEها در بخش کشاورزي را توسعه بخشید و اين افزايش آگاهي را مي توان از طريق برگزاري کارگاه‌ها، سمينارها و دوره‌هاي آموزشي_ ترويجي درباره تجارت الکترونيک به دست آورد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - راهبرد برون سپاري، فوايد، مشكلات و چالش ها
    روح اله خداوردی احسان زهره بجنوردی
    سازمان ها دريافته اند که حضور در بازارهاي جهاني نيازمند کسب و حفظ استراتژي شايستگي هاي اصلي(مهارت و دانش تخصصي که موجب ايجاد مزاياي رقابتي براي سازمان مي شود) مي باشد. در اين راستا برون سپاري به عنوان يك تصميم استراتژيك و حساس, با توسعه سازمان و ارتقا بهره وري در قالب چکیده کامل
    سازمان ها دريافته اند که حضور در بازارهاي جهاني نيازمند کسب و حفظ استراتژي شايستگي هاي اصلي(مهارت و دانش تخصصي که موجب ايجاد مزاياي رقابتي براي سازمان مي شود) مي باشد. در اين راستا برون سپاري به عنوان يك تصميم استراتژيك و حساس, با توسعه سازمان و ارتقا بهره وري در قالب کوچک سازي, موجب گسترش توانايي هاي سازمانها و دستيابي به استراتژي شايستگي هاي اصلي در محيط کسب و کار جهاني شده است. برون‌سپاري عبارت است از عمليات واگذاري برخي فعاليتهاي داخلي يك سازمان به تامين كننده آن دربيرون از سازمان در قالب يک قرارداد بلند مدت. برون سپاري با كوچك‌سازي و چابك‌كردن سازمان، كاهش و كنترل هزينه‌ها، دسترسي به منابع غيرداخلي، تقسيم ريسك و مديريت وظايف مشكل و گاهي امكان‌ناپذير سبب بهبود عملكرد شركت‌ها و سازمان‌ها مي‌شود. سازمانهاي امروزي به سوي "شبکه محور شدن"يا به بياني رفتار در قالب "هسته کوچک-شبکه بزرگ"حرکت مي کنند. بدين ترتيب سازمانها با تمرکز بر قابليتهاي هسته اي و كوچك سازي, فعاليتهاي محدودي را براي انجام کار خود برمي گزينند و مابقي فعاليتهاي خود را به تامين کنندگان خارج از سازمان واگذار مي کنند. اين مقاله به بررسي موضوع برون سپاري، تعريف و بيان زيرساختهاي موثر برآن مي پرازد. همچنين مزايا و مشكلات برون سپاري بررسي شده و در انتها چارچوبي جهت برون سپاري خدمات ارائه مي شود. اين مدل بــر مشخصه هاي خدمت تاکيد داشته و در ضمن سادگي نگاهي فراگير به موضوع دارد. پرونده مقاله