مقاله


کد مقاله : 139303161949341655(DOI : 10.7508/jstpi.2015.01.001)

عنوان مقاله : طراحی مدل انتقال فناوری و دانش نانو در ايران به روش دلفي فازي

نشریه شماره : 41 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 1512

فایل های مقاله : 925 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعیده شکوهی s.shokouhi@aut.ac.ir مدرس کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

نانوفناوری نقش بسیار مهمی در توسعه علمی، اقتصادی و سیاسی کشورها ایفا می¬کند. به طوری که تطبیق با جهان پویای امروز و تبدیل شدن به قدرت اول منطقه خاور میانه و قرارگیری در صف پیشگامان این عرصه مشروط به اکتساب فناوری و دانش فناورانه مرتبط با نانو است. یکی از راه¬های کوتاه¬مدت، ضربتی و اثربخش اکتساب نانوفناوری و دانش آن، انتقال فناوری است که علی رغم اهمیت بسیار زیاد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، شرایط خاص ایران و فشار تحریم¬ها به ضرورت این مسئله می‌افزاید. زیرا، تعامل دانشی و فنی در شرایط تحریم پیچیده¬تر و دشوارتر می¬شود و امکان انتقال کامل دانش و فناوری به خصوص در زمینه فناوری¬های پیشرفته و بسیارپیشرفته نظیر نانوفناوری کاهش می¬یابد. لذا، بررسی و شناسایی تأثیرگذارترین عوامل بر انتقال دانش و فناوری نانو و طراحی مدلی بومی برای تسهیل تصمیم¬گیری صحیح و هوشمندانه در این حوزه با آگاهی از نبود چنین مدلی در ادبیات موضوع، دغدغه و محرک اصلی تحقیق حاضر است. تحقق اهداف پژوهش، با بهره¬گیری از روش دلفی فازی در شناسایی 18 عامل اصلی مؤثر بر انتقال فناوری و دانش نانو، وزن¬دهی عوامل یا معیارهای مدل پیشنهادی و طبقه¬بندي آنها در 5 گروه کلي: 1- منبع (تأمين¬کننده) فناوری، 2- دريافت¬کننده (متقاضي) فناوری، 3- فرایند انتقال فناوری، 4- ماهيت فناوری و 5- محيط پيرامون فرایند انتقال فناوری میسر شده است و مبناي طبقه¬بندي عوامل بر رويکرد سيستم¬هاي باز به مسئله انتقال فناوری استوار می¬باشد.