مقاله


کد مقاله : 13930513120181666

عنوان مقاله : ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت دانش سازمان‌های دانش‌بنیان مورد کاوي دانشگاه قم

نشریه شماره : 38 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 2272

فایل های مقاله : 720 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هانیه هوشمند h_hooshmand66@yahoo.com مربی کارشناسی ارشد
2 سمیه میر افضل Somaye_mirafzal@yahoo.com - -
3 جلال رضائي نور rezaeenoor@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

ارزيابي وضعيت مديريت دانش به سازمان‌های دانش‌بنیان امكان مي‌دهد كه دريابند چگونه فرايند مديريت دانش خود را پياده‌سازي نمايند. از این رو باید شاخص‌هايي براي اندازه‌گيري فرايند مديريت دانش در اینگونه سازمان‌ها تعریف شود. اين شاخص‌ها کارايی و اثربخشي فرايند مديريت دانش را بيان مي‌نمايند. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت دانش برای سازمان‌های دانش‌بنیان است. در مدل توسعه داده شده در این تحقیق، چهار توانمندساز یا عامل مؤثر بر ایجاد و توسعه فرايند مدیریت دانش شامل «منابع انسانی، فناوری اطلاعات، آموزش و فرهنگ» و چهار زیر فرايند اصلی مدیریت دانش شامل «ایجاد، ذخیره‌سازی، اشتراک و کاربرد دانش» شناسایی شدند. سپس مدل توسعه یافته به صورت موردی در جامعه آماری متشکل از کارمندان و اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه قم به عنوان یکی از سازمان‌های دانش‌بنیان مورد ارزیابی واقع شده است. روش تحقیق از نوع توصيفي- پيمايشي است و داده‌های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است. نتايج حاصل از تحقیق، حاکي از آن است که دانشگاه قم تمرکز زیادی بر مدیریت دانش نداشته و در سطح آمادگی متوسطی جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش قرار دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون رتبه‌بندی فریدمن گویای آن است که توانمندسازها و زیر فرايندهای مورد بررسی در شرایط مطلوبی قرار ندارند و عامل «فرهنگ سازمانی» و فرايند «ایجاد دانش» در دانشگاه قم دارای کم‌ترین توجه و عامل «آموزش» و فرايند «کاربرد دانش» دارای بیشترین توجه می‌باشند.