مقاله


کد مقاله : 13930518154201682

عنوان مقاله : دستيابي به يك چارچوب ارزيابي عملكرد براي پارك‌هاي علم ‌و فناوري

نشریه شماره : 39 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 1400

فایل های مقاله : 679 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید شادان saeedshadan@gmail.com - -

چکیده مقاله

امروزه سيستم ارزيابي عملكرد نقش حياتي در سازمان‌ها ايفا مي‌نمايد، زيرا اين سيستم مي‌تواند نشان دهد كه سازمان تا چه ميزان در رسيدن به اهداف مورد نظر خود موفق بوده است. از سوي ديگر حوزه‌هايي كه نيازمند بهبود هستند، مشخص شده و سازمان و مديران مي‌توانند برنامه‌هاي اصلاحي لازم در اين راستا را تدوين نموده و عملكرد سازمان را بهبود دهند. پارك‌هاي علم و فناوري نيز به عنوان ساختاري كه به دنبال ترويج نوآوري در يك جامعه ملي و محلي است، فاقد روشي استاندارد براي ارزيابي موفقيت يا شكست خود هستند، يعني روش‌ها و فنون ارزيابي عملكرد مشخص و رسمي كه مبتني بر يك چارچوب تحليلي مشخص باشد و با استفاده از آن بتوان وضعيت عملكردي پارك‌هاي علم و فناوري را مورد سنجش قرار داد. در اين مقاله با استخراج ويژگي‌هاي پارك‌هاي علم و فناوري و نيز انواع سيستم‌هاي ارزيابي عملكرد و مؤلفه‌هاي آن از ادبيات موجود، يك چارچوب ارزيابي عملكرد ارائه شده است كه شامل شش مؤلفه هويت و ساختار قانوني پارك، انتظارات ذي‌نفعان اصلي، انتظارات از ذي‌نفعان، تخصص و تعهد مديريت، برقراري تعامل با دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشي و صنايع و مأموريت و راهبردهاي واقعي پارك مي‌باشد كه اين مؤلفه اخير، در واقع بازتابي از مؤلفه‌هاي پيشين خواهد بود و شاخص‌هاي عملكردي از آن‌ استخراج مي‌شود. از اين چارچوب مي‌توان در راستاي ارزيابي عملكرد پارك‌هاي علم و فناوري ايران و جهان استفاده نمود.