مقاله


کد مقاله : 139305291526341783

عنوان مقاله : كاربرد فريمينگ در ايجاد مشاركت نخبگان در بانك ايده الكترونيكي

نشریه شماره : 23 فصل تابستان 1389

مشاهده شده : 901

فایل های مقاله : 142 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهروز زارعی bzarei@ut.ac.ir - دکترا
2 فاطمه ثقفی saghafi@itrc.ac.ir - دانشجوی دکترا
3 امیر امامی amir9917@yahoo.com - دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

ايجاد پايگاه اطلاعاتي براي دريافت ايدههاي نخبگان و خبرگان در خصوص حل مشكلات مختلف جامعه باعث كارآيي سرمايهگذارهاي دولتي روي پروژهها ميشود. در اين مقاله يك نظريه مبتني بر روانشناسي ذهني خبرگان (نخبگان) به نام فريمينگ براي ايجاد همكاري بهينه آنها با بانك ايده معرفي خواهد شد. براي اين منظور مدل ذهني خبرگان از طريق مصاحبه با آنها مبتني بر روش فريمينگ استخراج شد. سپس شبيهسازي قالب مسائل فريمينگ در مورد نخبگاني كه توانايي ارائه ايده در بانك ايده الكترونيكي را دارند، با استفاده از پرسشنامه انجام شد. يافتهها صحت وجود اثر فريمينگ را بر نخبگان تأييد كرد. نتايج نشان دهنده قابل پيشبيني بودن رفتارهاي خبرگان بر مبناي اثرات فريمينگ است. استفاده از نتايج اين مقاله براي قالببندي پاداشهاي افراد با نظريه فريمينگ، باعث كاهش هزينههاي بانك ايده الكترونيكي خواهد شد.