مقاله


کد مقاله : 139404081558261937(DOI : 10.7508/jstpi.2015.04.008)

عنوان مقاله : سنجش شاخص دستيابي به فناوري و نوآوري در ايران در مقايسه با کشورهاي جهان

نشریه شماره : 44 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 1601

فایل های مقاله : 383 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید کیان پور s_kianpoor@pnu.ac.ir مربی کارشناسی ارشد
2 علیرضا صالحی alirezasalehi5@gmail.com مدرس کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

بررسي‌ها نشان مي‌دهد که فعاليت‌هاي مربوط به توسعه فناوري و نوآوري، به عنوان پيشران‌هاي اصلي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. هدف از اين مقاله معرفي شاخص جهاني نوآوري (GII) و شاخص دستيابي به فناوري (TAI) و بررسي وضعيت ايران در اين شاخص‌هاست. در شاخص جهاني نوآوري، کشورمان در سال 2014، رتبه 120 را کسب کرده است. آنچه از مطالعه گزارش‌هاي پيشين شاخص جهاني نوآوري به دست مي‌آيد نشان مي‌دهد که کشورمان نتوانسته جايگاه خود را حفظ يا بهبود بخشد. شاخص جهاني نوآوري از ترکيب 21 متغير اصلي تشکيل شده است که کشورمان در متغيرهاي آموزش عالي، تحقيق و توسعه، خلق دانش و زيرساخت عمومي از وضعيت بهتري نسبت به ساير متغيرها برخوردار است. در متغيرهاي محيط سياسي، تجارب و رقابت، انتشار دانش و آثار دانش، کمترين امتياز را در بين ساير متغيرها کسب کرده است. به عبارت ديگر، کشورمان در ارکان ورودي خصوصاً در بخش آموزش عالي از جايگاه نسبتاً خوبي برخوردار است اما در ارکان خروجي وضعيت مطلوبي ندارد. شاخص ديگر شاخص دستيابي به فناوري است، اين شاخص شامل ايجاد فناوري جديد، انتشار نوآوري‌هاي جديد، انتشار نوآوري‌هاي قديمي و مهارت‌هاي انساني است که در اين شاخص در گروه کشورهاي متوسط قرار گرفته‌ايم. مطالعه شاخص‌هاي ترکيبي نشان مي‌دهد سياستگذاران بايد توجه بيشتري براي بهبود شرايط نوآوري داشته باشند تا يافته‌هاي علمي و نتايج تحقيقات و نوآوري و خلق ثروت براي اجتماع ايجاد شود.