• صفحه اصلی
  • سنجش شاخص دستيابي به فناوري و نوآوري در ايران در مقايسه با کشورهاي جهان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139404081558261937 بازدید : 5781 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2015.04.008

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط