مقاله


کد مقاله : 13941120194292361(DOI : 10.7508/jstpi.2016.04.001)

عنوان مقاله : نقش دیپلماسی علم و فناوری در بهبود چالش های شرکت های دانش بنیان

نشریه شماره : 48 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 1966

فایل های مقاله : 442 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد مهدی ذوالفقارزاده zolfaghar@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 مهدي هاجري Mhajari.67@ut.ac.ir - دانشجوی دکترا
3 حسين افتخاري hossein_aftekhary@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در سال¬های اخیر، اقتصاد دانش¬بنیان که در آن دانش، نوآوری و فناوری عامل اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت برای یک کشور محسوب می¬شود، جایگزین اقتصاد سنتی شده است. از طرفی شرکت¬های دانش¬بنیان به¬عنوان قلب تپنده¬ی اقتصاد دانش¬بنیان شناخته می¬شوند که سهم به¬سزایی در تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش افزوده برای کشورها دارند تا جایی که می¬توان بهبود فضای اقتصاد دانش¬بنیان را تا حد زیادی منوط به بهبود وضعیت این شرکت¬ها دانست. از این¬رو، حل چالش¬های پیش¬روی شرکت¬های دانش¬بنیان در تصمیم¬گیری¬ها و خط مشی¬گذاری-ها اهمیتی دو چندان می¬یابد. از طرف دیگر، دیپلماسی علم و فناوری شکل نوظهوری از دیپلماسی بین¬المللی برای مواجهه با چالش¬های نوظهوری است که علم و فناوری نقش اساسی در آن ایفا می¬کنند. دیپلماسی علم و فناوری در واقع استفاده از ظرفیت‌های علم و فناوری برای تحقق اهداف سیاست خارجی و همین‌طور استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای پیشبرد علم و فناوری است. لذا در تحقيق حاضر ابتدا با استفاده از روش مطالعه کتابخانه¬ای و مرور آثار دیگر صاحبنظران، ضمن معرفی ویژگی‌های اقتصاد دانش‌بنیان، چالشهای این قبیل شرکت‌ها در قالب مفاهیمی چون نظام نوآوری و تحقیق و توسعه¬¬ی ضعیف، توسعه¬ی نامتناسب منابع انسانی و محیط اقتصادی و تجاری نامناسب کشور و هم¬چنین بررسی تأثیر اعمال تحریم¬ها بر فعالیت این شرکت‌ها شناسایی شده است. سپس با تکیه بر ظرفیت‌های نهفته در مقوله دیپلماسی علم و فناوری، راهکارهایی برای حل این چالش¬ها ارائه شده است.