مقاله


کد مقاله : 139510131057374400(DOI : 10.7508/jstpi.2017.02.004)

عنوان مقاله : تبيين فرآيند نوآوري فناورانه: از توليد تا تجاري‌سازي و انتشار ايده

نشریه شماره : 50 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 2727

فایل های مقاله : 580 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 یاسر قاسمی نژاد yaserghn@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

نوآوري نه ‌تنها پايه و اساس فناوري بوده، بلکه به‌عنوان محرک تغييرات فناورانه در سازمان‌ها محسوب مي‌شود. يعني تحول و تکامل در فنّاوري، به خلاقيت و نوآوري بستگي دارد. به ‌اين ‌ترتيب که سازمان‌هاي صنعتي توسط فرآيندي از محصولات و خدمات جديد و نوآورانه باعث تغييرات در مرزهاي فناوري مي‌شوند. با نظر به تحقيقات انجام‌شده در زمينۀ نوآوري مشاهده مي‌شود که محققان زيادي به اهميت فرآيند نوآوري، در ارتقاي رقابت‌پذيري و بهره‌وري سازمان اشاره کرده‌اند. اما تحقيق جامعي به‌صورت ويژه در ارتباط با تبيين مراحل حياتي در فرآيند نوآوري فناورانه و تعيين شاخص‌هاي ضروري جهت پياده‌سازي موفق اين مراحل مشاهده نشده است. در اين تحقيق با بررسي مطالعات گذشته در ارتباط با فرآيند نوآوري تلاش گرديده تا با استفاده از روش تحليل محتواي يک دسته‌بندي جديدي از ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي حياتي در فرآيند نوآوري فناورانۀ سازمان، ارائه گردد. با مرور و بررسي نظريات محققين مختلف در ارتباط با موضوع فرآيند نوآوري فناورانه، نتيجه تحقيق در قالب سه بعد «توليد ايده»، «پياده‌سازي ايده» و «تجاري‌سازي و انتشار» همراه با مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي مربوطه تقسيم‌بندي شد. بعد ارزيابي و پياده‌سازي ايده از مهم‌ترين ابعاد (مراحل) فرآيند نوآوري فناورانه است. لذا سازمان‌ها بايد تحقق اين مرحله را مورد توجه بيشتري قرار دهند. نهايتاً شاخص‌هاي وجود فرآيند پرورش مفاهيم ايده به شکل عملي و قابل کاربرد، شناسايي مسائل و نيازهاي سازمان، وجود آزادي عمل براي کارکنان در انجام فرآيند کاري و همچنين استفاده از دانش بازاريابي و مهارت‌هاي فروش و انتشار از عمده‌ترين شاخص‌هاي مؤثر در پياده‌سازي فرآيندهاي نوآوري فناورانه بوده‌اند.