• صفحه اصلی
  • تبيين فرآيند نوآوري فناورانه: از توليد تا تجاري‌سازي و انتشار ايده

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139510131057374400 بازدید : 4908 صفحه: 29 - 40

10.7508/jstpi.2017.02.004

20.1001.1.17355486.1396.13.50.6.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط