مقاله


کد مقاله : 1396091412181419474

عنوان مقاله : تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد با میانجی‌گری مدیریت‌دانش (مطالعه موردی؛ بانک کشاورزی ایران)

نشریه شماره : 59 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 845

فایل های مقاله : 447 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیمین محبی آشتیانی m.asimin@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 پیمان اخوان peyman_akv@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

شناسایی خواسته‌ها و نیازهای مشتریان و کارکنان همواره در برگیرنده مجموع‌هایی از زوایای پنهان بوده که متناسب با فرهنگ و شرایط هر کشور پیچیدگی‌های خاصی را در خود پرورش داده است. در این میان یادگیری سازمانی ابزار سودمندی برای سازمان‌ها تا عملکرد خود را ارتقاء دهند و به عملکرد مطلوب برسند. لذا به ضرورت بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری کارمندان 9 شعبه از شعبات بانک کشاورزی ایران در تهران بودند که براساس جدول مورگان 52 پرسشنامه در بین کارمندان بانک توزیع شد. روش تحقيق، توصیفی- پيمايشي و ابزار جمع‌آوري اطلاعات پرسشنامه بوده است. در اين پژوهش، هدف بررسي و تبيين تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد با میانجی‌گری مدیریت دانش بود. آلفای کرونباخ حاصل از پایایی کل سه پرسشنامه برابر 970/0 به‌دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی توسط نرم‌افزار SPSS 16 و Smart PLS3 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده نشان داد که یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی و مدیریت دانش تأثیر مثبت مستقیم و معنی‌داری دارد. نتایج نشان می‌دهد که ارتقاء یادگیری سازمانی نقش مهمی بر شکل‌گیری بهبود عملکرد سازمانی دارد. لذا با تلاش همه کارکنان در جهت مدیریت دانش نوین و یادگیری سازمانی، عملکرد سازمانی بهبود می‌یابد.