مقاله


کد مقاله : 13970721164975

عنوان مقاله : بررسی رابطه کیفیت روابط مشتری- تأمین‌کننده و احتمال دستیابی به نوآوری استراتژیک از طریق برون‌سپاری فناوری اطلاعات

نشریه شماره : 60 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 553

فایل های مقاله : 662 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین شعبانی hosinshabani65@yahoo.com دانش آموخته دانشجوی کارشناس ارشد
2 رضا احتشام راثی rezaehteshamrasi@gmail.com - دکترا

چکیده مقاله

در این پژوهش به بررسی اثربخشی نقش قراردادی و رابطه‌ای دولت در دستیابی به نوآوری راهبردی از طریق برون‌سپاری فناوری اطلاعات پرداخته شده است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی کیفیت روابط مشتری ـ تأمین‌کننده و احتمال دستیابی به نوآوری راهبردی است. روش اجراي پژوهش حاضر توصيفي (غيرآزمايشي) و طرح پژوهشي همبستگي از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری در اين تحقيق کلیه کارکنان دانشگاه آزاد قزوین می‌باشد، با توجه به حجم جامعه آماري، برای تعیین تعداد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. 317 نفر از کارکنان در شهر قزوین به‌عنوان نمونه پژوهش از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردیدند. روش‌هاي گردآوري اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای، میدانی و پرسشنامه استاندارد بوده و براي بررسي روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده ‌شده است. ضريب آلفاي کرونباخ براي يک مقياس بيش از 7/0 محاسبه گردید و در نهایت پايايي آن مقياس مطلوب ارزيابي شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، هر دو فرضیه مورد پذیرش واقع گردیده که نشان از وجود ارتباط معنادار مابین کیفیت ارتباط مشتری- تأمین‌کننده و نوآوری راهبردی با در نظر گرفتن نقش میانجی قراردادی و رابطه‌ای دولت در آن است.