مقاله


کد مقاله : 13980310189852

عنوان مقاله : واکاوی تصویر مقصد بر نیت سفر گردشگران: تأملی بر نقش تعدیلگری رسانه های اجتماعی در صنعت هتلداری

نشریه شماره : 62 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 140

فایل های مقاله : 487 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید حسام الدین هدایت زاده hedayatzadehhesam@gmail.com استادیار دکترا
2 هوشمند باقری قره بلاغ h_bagheri@semnan.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

رسانه¬ی اجتماعی به عنوان یکی از کانال¬های بازاریابی که به سرعت در حال گسترش است و در حال حاضر بیش از دو سوم از کاربران اینترنت را به خود اختصاص می¬دهد. از سویی دیگر، صنعت هتلداری یکی از ارکان اصلی فعالیت گردشگری به شمار می¬رود؛ به‌طوری‌که بسیاری از کشورها با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در بخش هتل‌سازی، به‌دنبال جذب گردشگران بیشتر هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تصویر مقصد بر نیت سفر¬گردشگران با توجه نقش تعدیلگری رسانه¬های اجتماعی در صنعت هتلداری است. جامعه آماری این پژوهش شامل كليه گردشگران مراجعه-کننده به هتل¬های 5 ستاره تبریز ¬می¬باشد. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماري حداقل حجم نمونه در سطح اطمينان 95 درصد و دقت برآورد پنج درصد با استفاده از فرمول كوكران 384 نفر انتخاب شد. ابزار گرد‌آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط خبرگان تایید شده و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده¬های جمع¬آوری شده از روش¬های آماری توصیفی و استنباطی (پیرسون و آزمون رگرسیون) استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه¬ها نشان می-دهد که؛ تصویر مقصد تأثیر مثبت و معناداری بر نیت سفر گردشگر دارد و همچنین تصویر مقصد بر نیت سفر گردشگران با نقش تعدیل¬گری رسانه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.