• صفحه اصلی
  • شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و رویکرد BPMS؛ مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان یزد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139406182048481941 بازدید : 5615 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2015.04.006

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط