• صفحه اصلی
  • شناسایی و اولویت‌بندی خدمات قابل ارائه پارک‌های علم و فن‌آوری به شرکت‌های فعال در عرصه فن‌آوری‌های نرم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950124238142374 بازدید : 3587 صفحه: 11 - 20

10.7508/jstpi.2017.02.002

20.1001.1.17355486.1396.13.50.1.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط