• صفحه اصلی
  • اثر سرمایه فکری روی مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری و فرهنگ یادگیری اعضای هیأت‌علمی دانشگاه لرستان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990312237551 بازدید : 521 صفحه: 34 - 45

10.52547/jstpi.20925.18.69.34

20.1001.1.17355486.1400.18.69.8.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط