• صفحه اصلی
  • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی دانشگاهی با رویکرد تاپسیس فازی مردد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990820250683 بازدید : 488 صفحه: 1 - 9

10.52547/jstpi.20963.18.69.1

20.1001.1.17355486.1400.18.69.9.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط