• صفحه اصلی
  • طراحی مدل کارآفرینی دیجیتال با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری
کد مقاله : 14000208273223 بازدید : 64 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی