• صفحه اصلی
  • ارائه مدلی جهت ارزیابی سامانه های مدیریت دانش با استفاده از کارت امتیازی متوازن در شرکت پارس خودرو

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000419274205 بازدید : 2010 صفحه: 55 - 60

10.52547/jstpi.21036.18.71.55

20.1001.1.17355486.1401.18.71.3.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط