• صفحه اصلی
  • ارتباط فرايند نوآوري باز و توانمندی جذب بنگاه ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305251348381718 بازدید : 5056 صفحه: 1 - 10

20.1001.1.17355486.1391.8.31.6.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط