مقاله


کد مقاله : 139305221531231704

عنوان مقاله : مقايسه تطبيقي ميزان به کارگيري عوامل موثر در انتقال فناوري با رويکرد MCDM (مطالعه موردي شرکتهاي صنعت فولاد)

نشریه شماره : 33 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 1055

فایل های مقاله : 14.61 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صدیق رئیسی Raissi@azad.ac.ir دانشیار دکترا
2 محمود مهدی زاده mehdizadeh_managment@yahoo.com مدرس دکترا
3 هادی حیدری قره بلاغ st_h_heidari@azad.ac.ir مدرس دانشجوی دکترا
4 مجتبی پیرهادی mojtabapirhadi@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه مدیریت فناوري یکی از مهمترین عوامل در بهبود و توسعه تولید کالا و خدمات می‌باشد. در سال‌های اخیر به دلیل شتاب در پیشرفت علمی، بسیاری از کشورها شروع به انتقال فناوري نموده‌اند. هدف اين تحقيق مقايسه تطبيقي ميزان به کارگيري عوامل موثر بر انتقال فناوري است. با توجه به نتایج عوامل کليدي شناسايي شده در فرايند انتقال فناوري، الگویی جهت به کارگیری عوامل مؤثر بر انتقال فناوري در صنعت فولاد کشور تدوین شده است. اهدافی که در اين تحقيق دنبال شده این است که انتقال فناوري در صنعت فولاد کشور تا چه اندازه منطبق بر عوامل مؤثر بوده است. با استفاده از نظر خبرگان در رابطه با میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انتقال فناوري و بهره‌گیری از تکنیک‌های MCDM به رتبه‌بندی و اولویت‌بندی هر یک از عوامل مؤثر شناسایی شده پرداخته شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه براي تحلیل و پردازش داده‌ها استفاده شده است و پایایی و روایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 950/. به دست آمده است که نشان دهنده پایایی و روایی پرسشنامه می‌باشد. براي انجام تحليل‌هاي آماري از روش‌هاي آمار توصيفي و آزمون t تک نمونه‌اي، آزمون t زوجي و آزمون مقايسه ميانگين استفاده شده که همه موارد توسط نرم‌افزار SPSS آناليز شده است. در نهايت بر اساس الگوي پيشنهادي و نتايج ارزيابي‌ها و تحليل‌ها، پيشنهادهایی براي بهبود و موفقيت و اثر بخشي پروژه‌هاي انتقال فناوري در ايران ارائه گردیده است.