مقاله


کد مقاله : 139305291127241777

عنوان مقاله : چارچوب فرايندي استراتژي نوآوري در سازمانها با ديدگاه آينده نگاري

نشریه شماره : 22 فصل بهار 1389

مشاهده شده : 1060

فایل های مقاله : 790 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه ثقفی saghafi@itrc.ac.ir - دانشجوی دکترا
2 کلثوم عباسی شاهکوه K_a_shahkooh@yahoo.co.uk - کارشناسی ارشد
3 اکبر کاری دولت آبادی Kary_akbar@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

ظهور فناوريهاي نو انتظارات بشر را از سطح رفاه و كيفيت زندگي به شدت ارتقا داده است. تحقيقات نشان داده است که نوآوري مبتني بر فناوريهاي نو باعث ايجاد بازارهاي جديد و افزايش اندازه بازار مي شود. تقاضاي بازار از يك طرف و فناوريهاي نو از طرف ديگر باعث شده تا چارچوب تدوين استراتژي نواوري به عنوان یک ضرورت سازمان مطرح باشد. به این منظور در اين مقاله ابتدا فرايند هاي معتبر نوآوري بررسي مي شود. با توجه به اینکه تفکر استراتژيک و کشف فرصتهای آینده نیازمند شناخت روندهاي آينده و آينده نگاري است. لذا در گام دوم آينده نگاري و کاركردهاي آن معرفی می شود. سپس با استفاده از روش فراتلفيق ميزان تاثير گذاري کارکردهاي آينده نگاري در فرآيندهاي نوآوري تحلیل میشود. در گام سوم، چارچوبي فرايندي براي نوآوري در سازمانها مبتنی بر ساختار فرآيندي استراتژي اثربخش ارائه و گامهاي آن تشريح مي شوند.