مقاله


کد مقاله : 1393052991881767

عنوان مقاله : ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژیک در صنایع فلزی با مدل نیاز تکنولوژیک (تحقیق موردی سازه های فلزی یاسان)

نشریه شماره : 27 فصل تابستان 1390

مشاهده شده : 1386

فایل های مقاله : 906 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس خمسه ab_khamseh@yahoo.com استادیار دکترا
2 سبکتکین شفقت saboktakin_shafaghat@yahoo.com - -

چکیده مقاله

یکی از عوامل اساسی در عدم موفقیت بکارگیری تکنولوژی برای کسب مزیت رقابتی در بنگاههای کشورهای در حال توسعه ، عدم آگاهی و شناخت سطح قابلیت های تکنولوژیک بنگاه و استفاده از آنها در جهت مزیت های نسبی می باشد. ارزیابی نیازهای تکنولوژیک ابزاری است که به منظور تعیین قابلیت های موردنیاز برای اجرای الویت های تکنولوژیک بکار می رود. ارزیابی نیازهای تکنولوژیک نه تنها حوزه های ضعیف و مشکل ساز بنگاه را شناسایی می کند، بلکه به مزیت های نسبی بنگاه نیز توجه داشته و آنها را مشخص می سازد. در این مقاله سعی داریم با استفاده از مدل ارزیابی نیازهای تکنولوژیک ، سطح توانمندی های تکنولوژیک شرکت سازه های فلزی یاسان را مورد بررسی و تحلیل قراردهیم.این مدل از 9 بعد سطح توانمندی بنگاه را مورد ارزیابی قرار داده و در هر یک وضعیت بنگاه را مشخص می نماید و پیشنهاداتی در جهت کاهش شکاف موجود ارائه می نماید.