مقاله


کد مقاله : 13980721192884

عنوان مقاله : عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش جهت پیاده‌سازی مدیریت‌دانش مطالعه موردي: سازمان مرکزي يکی از بانک هاي کشور

نشریه شماره : 63 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 737

فایل های مقاله : 359 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ناصر صفایی nsafaie@kntu.ac.ir استادیار دکترا
2 پریسا جمالی parisa.2110@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه دانش جزئی اساسی از سرمایه هر سازمانی است.حتی رقابت در بازار وابسته به توسعه دانش فردی و سازمانی است مدیریت دانش در پی آن است تا بتواند با پیوند بین استراتژی‌های کلان سازمان و استراتژی مدیریت دانش به کسب دانش مناسب در زمان مناسب و به فرد مناسب و همچنین حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند. این مطالعه به دنبال بررسی عوامل ایجاد انگیزه در کارکنان برای امروزه دانش جزئی اساسی از سرمایه هر سازمانی است. حتی رقابت در بازار وابسته به توسعه دانش فردی و سازمانی است مدیریت‌دانش در پی آن است تا بتواند با پیوند بین راهبردهای کلان سازمان و راهبرد مدیریت دانش به کسب دانش مناسب در زمان مناسب و به فرد مناسب و همچنین حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند. این مطالعه به دنبال بررسی عوامل ایجاد انگیزه در کارکنان برای به اشتراک‌گذاشتن دانش خود با سایر کارکنان است. در این پژوهش، که مبتنی بر روش توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری متشکل از کارکنان سازمان مرکزی بانک مورد مطالعه به تعداد 191 نفر بوده که تعداد نمونه برابر با 128 نفر محاسبه ‌شده است. نمونه‌گیری با استفاده از شیوه تصادفی ساده انجام ‌گرفته و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده ‌شده است. روایی محتوای پرسشنامه با مراجعه به استادان و کارشناسان خبره مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه از طریق فرمول آلفای کرونباخ 4/82 درصد محاسبه گردید. از آزمون کولموگورف اسميرنف براي تشخيص نرمال و غيرنرمال‌بودن داده‌ها استفاده شد که نتيجه آن غیرنرمال‌بودن داده‌ها شده است. جهت آزمودن فرضيات تحقيق از آزمون همبستگی اسپيرمن براي داده‌های غيرنرمال استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد که از دید کارکنان و مدیران بانک انگیزش بر تسهیم دانش کارکنان مؤثر است. از طرفی رابطه بین عوامل انگیزشی در ایجاد انگیزه کارکنان بانک یکسان نبوده و بیشترین نقش مربوط به پاداش‌های مالی و غیرمالی و کمترین نقش مربوط به ساختار سازمانی بوده است.به اشتراک گذاشتن دانش خود با سایر پرسنل است. در این پژوهش، که مبتنی بر روش توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری متشکل از کارکنان سازمان مرکزی بانک مورد مطالعه به تعداد 191 نفر بوده که تعداد نمونه برابر با 128 نفر محاسبه شده است. نمونه گیری با استفاده از شیوه تصادفی ساده انجام گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. روایی محتوای پرسشنامه با مراجعه به استادان و کارشناسان خبره مورد تایید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه از طریق فرمول آلفای کرونباخ 82.4 درصد محاسبه گردید. از آزمون کولموگورف اسميرنف براي تشخيص نرمال و غيرنرمال بودن داده ها استفاده شده که نتيجه آن غيرنرمال بودن داده ها شده است. جهت آزمودن فرضيات تحقيق از آزمون همبستگی اسپيرمن براي داده هاي غير نرمال استفاده شده است. نتایج نشان دادکه ازدید کارکنان و مدیران بانک انگیزش برتسهیم دانش کارکنان موثراست. از طرفی رابطه بین عوامل انگیزشی در ایجاد انگیزه کارکنان بانک یکسان نبوده و بیشترین نقش مربوط به پاداش های مالی و غیر مالی و کمترین نقش مربوط به ساختار سازمانی بوده است.