• صفحه اصلی
  • ارزیابی و الویت بندی قابلیت های فناورانه با مدلی توسعه یافته در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت سایپا)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139501062214172371 بازدید : 5991 صفحه: 32 - 38

10.7508/jstpi.2017.04.005

20.1001.1.17355486.1396.13.52.1.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط