• صفحه اصلی
  • شناسایی و رتبه‌ بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139510121932554393 بازدید : 5779 صفحه: 21 - 28

10.7508/jstpi.2017.02.003

20.1001.1.17355486.1396.13.50.5.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط