• صفحه اصلی
  • مدل اثرگذاري طرح جويشگر بومي بر توسعه پايدار بر اساس شاخص هاي پايداري

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139603041248236129 بازدید : 4504 صفحه: 15 - 23

10.7508/jstpi.2017.04.003

20.1001.1.17355486.1396.13.52.6.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط