• صفحه اصلی
  • شناسایی کیفی موانع فرهنگی کارآفرینی ,ارزیابی ابعاد فرهنگی وشکست کارآفرینان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990512248689 بازدید : 167 صفحه: 61 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط