• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بکارگيري سناريو نوآوري انقلابي در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEs )
    پیمان حاجی زاده سید رضا سلامی
    اشتغال از مسائل اساسی کشورهای در حال توسعه می باشد. یکی از راه کارهای مناسب برای توسعه اشتغال پایدار، توسعه SMEs نوآور برای جذب نیروی کار با تحصیلات بالا می باشد. بنابراین SMEs امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده اند اما افزایش تحولات بازار، نیاز به نوآوری در SMEs را بیشتر نمو چکیده کامل
    اشتغال از مسائل اساسی کشورهای در حال توسعه می باشد. یکی از راه کارهای مناسب برای توسعه اشتغال پایدار، توسعه SMEs نوآور برای جذب نیروی کار با تحصیلات بالا می باشد. بنابراین SMEs امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده اند اما افزایش تحولات بازار، نیاز به نوآوری در SMEs را بیشتر نموده است. به تبع برای پیاده سازی نوآوری در این شرکت ها نیازمند برنامه ریزی می باشیم. به همین دلیل در این مقاله ابتدا نوآوری و انواع مختلف آن و مدل پیاده سازی آن در سازمان تشریح گردیده، سپس به مسئله SMEs پرداخته شده و مدلی برای تدوین برنامه استراتژیک آنها ارائه گردیده است، در نهایت برای پیاده سازی نوآوری انقلابی در SMEs یک مدل برنامه‌ریزی سناریو هفت مرحله ای که بطور خلاصه مراحل مختلف آن عبارتند از "تعریف محدوده برنامه ریزی، شناسایی موضوعات مهم و کانونی، شناسایی نیرو محرکه های اصلی، دسته بندی و درجه بندی عدم اطمینانها، توسعه و شکل دهی چارچوب، آزمون معقول بودن و سازگاری، برنامه‌ریزی قابلیت و انتخاب" ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - روش های مختلف تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در مراحل مختلف دوره عمر
    محمد رضا صدری نیا سمانه میر اسدی محسن وروانی
    امروزه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط(SME) نقش انکارناپذيري در پيشرفت و شکوفايي کشورها دارند. از اين رو مورد توجه دولتمردان و مسئولان قرار گرفته اند. يکي از ملزومات اساسي ايجاد و حفظ بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مساله تامين سرمايه مورد نياز مي‌باشد. از اين رو بررسي روشهاي مختلف تامي چکیده کامل
    امروزه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط(SME) نقش انکارناپذيري در پيشرفت و شکوفايي کشورها دارند. از اين رو مورد توجه دولتمردان و مسئولان قرار گرفته اند. يکي از ملزومات اساسي ايجاد و حفظ بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مساله تامين سرمايه مورد نياز مي‌باشد. از اين رو بررسي روشهاي مختلف تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مي‌توان به کارآفرينان کمک کرد تا بقاء شرکتهاي خود را تضمين کند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در مراحل مختلف عمر خود از روشهاي مختلفي براي تامين سرمايه مورد نياز استفاده مي‌كنند. منابعي مانند منابع داخلي، قرض و بدهي و ... در مراحل مختلف دوره عمر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در اين مقاله سعي شده است ضمن معرفي اجمالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط روشهاي مختلفي که صاحبان اين بنگاه‌ها مي‌توانند از آن براي تامين مالي بنگاه‌هاي خود استفاده کنند مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - استفاده از واسطه¬هاي الکترونيکي براي توسعه فرايندهاي کسب و کار
    سعید فتحی مریم صفی
    واسطه هاي الکترونيکي ، سازمان هايي مبتني بر اينترنت مي‌ باشند که ديگر سازمان ها را قادر مي‌ سازند تا با يکديگر در فرآيندهاي کسب و کار تعامل داشته باشند. درحالي که واسطه هاي الکترونيکي بخش مهمي‌ از اقتصاد اينترنتي شده اند، تئوري و رهنمودهاي کمي‌ براي برنامه ريزي مجموعه ي چکیده کامل
    واسطه هاي الکترونيکي ، سازمان هايي مبتني بر اينترنت مي‌ باشند که ديگر سازمان ها را قادر مي‌ سازند تا با يکديگر در فرآيندهاي کسب و کار تعامل داشته باشند. درحالي که واسطه هاي الکترونيکي بخش مهمي‌ از اقتصاد اينترنتي شده اند، تئوري و رهنمودهاي کمي‌ براي برنامه ريزي مجموعه ي فرآيندهاي کسب و کاري که يک واسطه الکترونيکي مي‌ تواند به طور آنلاين حمايت نمايد وجود دارد. اين مقاله نگرشي براي طراحي فرآيندهاي آنلاين خاصي که بوسيله ي يک واسطه الکترونيکي خاص حمايت شود ارائه مي‌ دهد. اين نگرش موجب تحقيق مفهومي‌ روي مهندسي فرآيندهاي کسب و کار، واسطه هاي الکترونيکي، و ساختارهاي کسب و کار الکترونيکي مي‌ شود. سه طبقه از فرآيندها همراه با زير فرآيندهاي مربوطه آنها معرفي و شرح داده مي‌ شوند. اين نگرش سپس رهنمودي را در انتخاب فرآيندها براساس دو عامل فراهم مي‌ کند: اول- منابع موجود واسطه الکترونيکي دوم- منابع تکاملي آن. بينش حاصل از اين تحقيق عبارت است از اينکه عملکرد کسب و کار يک واسطه الکترونيکي مي‌ تواند با در نظر گرفتن منابع موجود و منابع تکاملي اش وقتي که فرآيند هاي کسب و کارش برنامه ريزي مي‌ شوند، افزايش داده شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه چارچوبي براي ارزيابي عملکرد مراکز رشد
    حسنعلی آقاجانی عاطفه طالب نژاد
    مراکز رشد در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، ابزار مهمي براي توسعه کارآفريني و نوآوري تکنولوژيک، خصوصا در سطح شرکت‌هاي کوچک و متوسط، به شمار مي روند. ايجاد و گسترش مراکز رشد کسب و کار، بحث‌هاي بي شماري در زمينه عملکرد و مفيد بودن آن‌ها ميان موافقان و مخالفان به راه چکیده کامل
    مراکز رشد در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، ابزار مهمي براي توسعه کارآفريني و نوآوري تکنولوژيک، خصوصا در سطح شرکت‌هاي کوچک و متوسط، به شمار مي روند. ايجاد و گسترش مراکز رشد کسب و کار، بحث‌هاي بي شماري در زمينه عملکرد و مفيد بودن آن‌ها ميان موافقان و مخالفان به راه انداخته است. هر يک از پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه، مراکز رشد را از زاويه‌اي نگريسته و براي ارزيابي عملکرد آن‌ها از نظريات گروه‌هاي خاصي استفاده کرده اند. به دليل تنوع انواع مراکز رشد در جهان، اغلب پژوهش‌ها مطالعات و مدل‌هاي خود را به نوع يا انواع خاصي از مراکز رشد محدود کرده اند. در مقاله حاضر، با مرور ادبيات ارزيابي عملکرد مراکز رشد در ايران و جهان، چارچوبي جامع با استفاده از معيارهاي جهاني عمومي ارائه شده است تا عملکرد مراکز رشد از منظر گروه‌هاي مختلف- مشتريان، مديران و کارکنان و مشاهده پژوهشگران- سنجيده شود. اين چارچوب پيشنهاد مي کند عملکرد مراکز رشد در حوزه‌هاي مديريت و کارکنان، زيرساخت‌ها، خدمات و خروجي‌ها سنجيده شود. عملکرد مرکز رشد در حوزه مديريت و کارکنان، ابعاد انجام وظايف مديريتي و يادگيري و رشد، در حوزه زيرساخت، ابعاد فضا و امکانات، حوزه خدمات، ابعاد کمک‌هاي ايجاد کسب و کار و کمک‌هاي کسب و کار و در حوزه خروجي‌ها، در ابعاد شرکت‌ها، محصولات و افراد ارزيابي شود. براي سنجش هر يک از ابعاد، معيارهاي عام از ادبيات موضوع استخراج شده است. اين چارچوب مي تواند به عنوان ابزار و راهنماي مناسبي براي مديران و متوليان مراکز رشد جهت ارزيابي عملکرد مراکز رشد در حوزه‌هاي مهم و بر اساس معيارهاي عمومي و خصوصا در ايران، براي مقايسه، االگوبرداري داخلي و خارجي و بهبود رقابت پذيري ميان مراکز رشد، به کار رود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بازاريابي و تجاري سازي تكنولوژي‌هاي جديد: مراحل، عوامل تسهيل كننده و فاكتورهاي كليدي موفقيت
    بي اغراق يكي از پيچيده ترين مراحل نوآوري ، مرحله انتقال يافته هاي تحقيقاتي به عرصه بازار و توليد است كه با عنوان " انتقال فن آوري از تحقيقات به توليد" مطرح مي شود. واقع اين است كه هيچ الگوي قطعي و بلامنازعي در اين زمينه وجود ندارد. فرايند تجاري سازي تكنولوژي‌هاي جديد چکیده کامل
    بي اغراق يكي از پيچيده ترين مراحل نوآوري ، مرحله انتقال يافته هاي تحقيقاتي به عرصه بازار و توليد است كه با عنوان " انتقال فن آوري از تحقيقات به توليد" مطرح مي شود. واقع اين است كه هيچ الگوي قطعي و بلامنازعي در اين زمينه وجود ندارد. فرايند تجاري سازي تكنولوژي‌هاي جديد فرايندي پيچيده، نامنظم، تصادفي و غامض مي باشد و اين فرايند براي هر تكنولوژي جديد داراي مشكلات و ويژگيهاي خاص خود مي باشد. تجاري سازي موفق تكنولوژي حداقل نيازمند به تقاضاي كافي، برتري بالقوه تكنولوژي براي پاسخگوئي به آن تقاضا و يك سازمان و يا فرد كارآفرين با منابع و توانمنديهاي مديريتي و بازاريابي مناسب براي تحويل محصول نهائي به بازار مي باشد. يكي از مهمترين اركان فرايند تجاري‌سازي تكنولوژي، بازاريابي تكنولوژي مي‌باشد. بازاريابي تكنولوژي از نوع بازاريابي تعاملي است، بدين معني كه كيفيت تكنولوژي تا حد زيادي به كيفيت تعامل فروشنده و خريدار بستگي دارد. در اين مقاله پس از تعريف فرايند بازاريابي و تجاري سازي تكنولوژي به تبيين عوامل تسهيل كننده و تسريع كننده اين فرايند پرداخته شده است. همچنين در پايان برخي از فاكتورهاي كليدي كه منجر به افزايش احتمال موفقيت برنامه‌هاي بازاريابي و تجاري سازي تكنولوژي مي‌شود ذكر گرديده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ویژگی و اهمیت مراکز توسعه و نوآوری و مدیریت آنها
    عباس  خمسه محیا علیمرادیان
    امروزه رقابت روزافزون جهانی، دیگر فرصت تحقیقات بنیادی و پایه ای را از بسیاری صنایع گرفته است، به همین دلیل بیشتر شرکتها مجبورند فقط به تحقیقات بحرانی و مورد نیاز دست بزنند. ارتباطات جهانی ، همگانی شدن بسیاری از علوم و دانش ها ، و امکان بیشتر و راحت تر خریدن دانش از صاحب چکیده کامل
    امروزه رقابت روزافزون جهانی، دیگر فرصت تحقیقات بنیادی و پایه ای را از بسیاری صنایع گرفته است، به همین دلیل بیشتر شرکتها مجبورند فقط به تحقیقات بحرانی و مورد نیاز دست بزنند. ارتباطات جهانی ، همگانی شدن بسیاری از علوم و دانش ها ، و امکان بیشتر و راحت تر خریدن دانش از صاحبان آن، لزوم دوباره کاری در تحقیقات و ایجاد دانش های جدید را از بین برده است. برای تولید دانش، پول هزینه می شود. در حالی که فرآیند توسعه و نوآوری ، از دانش تولید شده، پول و ثروت می آفریند و منجر به توسعه تکنولوژی و اقتصاد می شود. در اين مقاله سعی داریم تا ضمن معرفی توسعه و نوآوری، به بیان اهمیت آن در توسعه تکنولوژی و اقتصاد بپردازیم. همچنین تفاوت بین تحقيق، توسعه و نوآوری و مراکز آنها، و نیز ویژگی های منابع انسانی مورد نیاز این مراکز را مورد بررسی قرار داده و در ادامه به برخی نکات مهم که در مدیریت این واحدها موثر می باشد، خواهیم پرداخت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - استاندارد سرمايه گذاران نيروي انساني گامي در جهت توسعه منابع انساني در سازما¬نهاي پيشرو
    معصومه داستانی
    امروزه با رشد چشمگير جنبه‌هاي مختلف فناوري، از نيروي انساني به عنوان با ارزش ترين منبع سارمان نام برده مي‌شود. اهميت پرورش و توسعه منابع انساني و تأثير مديريت صحيح بر آنها باعث بهبود عملکرد سازمان و پيدايش راهکارها و ورويکردهاي مختلفي براي افزايش بازدهي نيروي انساني شده چکیده کامل
    امروزه با رشد چشمگير جنبه‌هاي مختلف فناوري، از نيروي انساني به عنوان با ارزش ترين منبع سارمان نام برده مي‌شود. اهميت پرورش و توسعه منابع انساني و تأثير مديريت صحيح بر آنها باعث بهبود عملکرد سازمان و پيدايش راهکارها و ورويکردهاي مختلفي براي افزايش بازدهي نيروي انساني شده است. بهبود عملکرد سازمان نيازمند يک چارچوب و استاندارد تعريف شده مي‌باشد که اين چارچوب توسط استاندارد سرمايه گذاران نيروي انساني (IIPS) در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد و اين فرصت را به سازمان مي‌دهد تا با ايجاد بستر و محيطي مناسب باعث پرورش منابع انساني و در نهايت بهبود عملکرد سازمان گردد. اين استاندارد اولين استاندارد در زمينه توسعه منابع انساني است که درسال 1990 با مشارکت تعدادي از سازمان هاي پيشرو تدوين شده است. اين استاندارد ابزاري مفيدي براي سازمان‌ها و شرکت‌هاي پيشرو است که با پياده کردن مديريتي بهينه باعث بهسازي عملکرد سازمان در کسب و کار و توسعه منابع انساني و در نتيجه تحقق بخشيدن به اهداف سازماني و افزايش قدرت رقابتي خود شود. در اين مقاله سعي بر آن است تا پيدايش، مفاهيم، چارچوب استاندارد تشريح شده و مزايا و نتايج مثبتي که اين استاندارد در راستاي کسب و ايجاد مزيت رقابتي مي‌تواند در سازمان‌هاي پيشرو داشته باشد ارائه شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ارزيابي ريسک و بازده پروژه‌هاي فناوري اطلاعات با استفاده از تئوري ميانگين- واريانس و اختيار سرمايه‌گذاري واقعي
    حسین رضایی دولت آبادی سمانه امیر بشلی
    انتخاب پروژه‌هاي فناوري مناسب يکي از مهمترين چالش‌هاي کسب و کار در دهه‌هاي اخيراست‌. با اينکه پروژه‌هاي فناوري اطلاعات‌، بزرگترين هزينه سرمايه را براي اکثر شرکت‌ها داشته است‌، اما هنوز پروژه‌هاي زيادي اجرا شده‌اند که موفق نبوده‌اند‌. بواسطه اهميت چنين سرمايه‌گذاري‌هايي‌ چکیده کامل
    انتخاب پروژه‌هاي فناوري مناسب يکي از مهمترين چالش‌هاي کسب و کار در دهه‌هاي اخيراست‌. با اينکه پروژه‌هاي فناوري اطلاعات‌، بزرگترين هزينه سرمايه را براي اکثر شرکت‌ها داشته است‌، اما هنوز پروژه‌هاي زيادي اجرا شده‌اند که موفق نبوده‌اند‌. بواسطه اهميت چنين سرمايه‌گذاري‌هايي‌، نياز به چارچوب علمي براي تجزيه و تحليل آنهاست‌. در اين مقاله به تحليل و استفاده از مدل‌هاي اختيارسرمايه‌گذاري و نيم واريانس براي تجزيه و تحليل ريسک و بازده و رتبه بندي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري فناوري اطلاعات پرداخته مي‌شود‌. اين دو مدل روشي ساده ولي کامل براي مديران به منظور ارزيابي پروژه‌هاي بالقوه فناوري اطلاعات ارائه مي‌دهد‌. پرونده مقاله