• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی تأثیرات متقابل میان هوش‌تجاری، رضایت و وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران
    رضا آقائی ميلاد آقايي
    امروزه سازمان‌ها در محیطی مشغول به فعالیت هستند که اصلی‌ترین جزء آن فضای عدم اطمینان به سبب شکل‌گیری رقابت و فضای رقابتی در بازار است و هوشمندی در کسب و کار می‌تواند موجب ایجاد رضایت در مشتریان و وفادارسازی انها به سازمان گردد که در نهایت این امر به رشد سودآوری و بهبود چکیده کامل
    امروزه سازمان‌ها در محیطی مشغول به فعالیت هستند که اصلی‌ترین جزء آن فضای عدم اطمینان به سبب شکل‌گیری رقابت و فضای رقابتی در بازار است و هوشمندی در کسب و کار می‌تواند موجب ایجاد رضایت در مشتریان و وفادارسازی انها به سازمان گردد که در نهایت این امر به رشد سودآوری و بهبود ارزش ویژه برند سازمان کمک می‌نماید. از این رو و با توجه به اهمیت این مسأله، هدف از این مطالعه بررسی ارتباط متغیرهای هوش تجاری، رضایت و وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران است. این تحقیق با استفاده از نظرات 10 نفر از خبرگان صنعت و روش DEMATEL به بررسی روابط میان متغیرهای تحقیق می‌پردازد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر وجود روابط سیستمی و شبکه‌ای میان متغیرهای تحقیق می‌باشد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه میان هوش تجاری و متغیرهای رضایت و ارزش ویژه برند رابطه‌ای دوسویه است و بر مبنای نتایج حاصل، وفاداری، هوش تجاری و ارزش ویژه برند متأثر از رضایت مشتریان خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارزش‌گذاري دانش در انتقال دانش بين‌سازماني مطالعه موردي: خوشه صنعتي سفال لالجين
    پروانه سموئی حمیدرضا دزفولیان
    امروزه دانش یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های رقابتی سازمان‌ها در عرصه اقتصاد جهانی است. در جهان کنونی که تولید کالاها و ارائه خدمات به صورت روزافزون «دانش‌محور» شده، دانش دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی و مهم‌ترین عامل برای ایجاد ارزش و درآمد پایدار در سازمان‌هاست، بنابراین چکیده کامل
    امروزه دانش یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های رقابتی سازمان‌ها در عرصه اقتصاد جهانی است. در جهان کنونی که تولید کالاها و ارائه خدمات به صورت روزافزون «دانش‌محور» شده، دانش دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی و مهم‌ترین عامل برای ایجاد ارزش و درآمد پایدار در سازمان‌هاست، بنابراین لازم است هر سازمانی نسبت به کسب دانش‌های مورد نیازش اقدام نماید. محدودیت منابع سازمانی امکان کسب کلیه نیازهای دانشی را بطور همزمان نمی‌دهد، بنابراین با ارزش‌گذاری و اولویت‌بندی نیازهای دانشی می‌توان به‌گونه‌ای عمل کرد که منابع محدود سازمانی را در ابتدا صرف ضروری‌ترین و ارزش‌آفرین‌ترین نیازهای دانشی نمود و بدین ترتیب از منابع به بهترین شکل بهره برد. براین اساس در مدل پیشنهادی در مقاله پس از شناسایی کلیه دانش‌های صنعت مورد نظر، نیازهای دانشیِ سازمان مورد مطالعه استخراج می‌شود و با توجه به اهداف و شرایط سازمان، معیارهای مناسبی جهت اولویت‌بندی دانش‌ها برگزیده می‌شوند. در مرحله آخر با توجه به معیارهای منتخب، دانش‌های مورد نیاز اولویت‌بندی می‌شوند. نیازسنجی دانش‌های ضروری برای سازمان با کمک ماتریس SWOT صورت می‌گیرد تا بتوان دانش‌هایی که موجب تقویت نقاط قوت و بهترین استفاده از فرصت‌ها و همچنین رفع نقاط ضعف و گذر از تهدیدات می‌شوند را بدرستی شناسایی کرد. مطالعه موردی مقاله در صنعت سفالگری انجام شده و نتایج حاصل از اجرای آن در یک کارگاه سفالگری مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه نیازسنجی منجر به انتخاب 10 دانش از 24 دانش صنعت سفال گردید که با انتخاب پنج معیار و سه زیرمعیار دانش‌ها ارزش‌گذاری شده و برحسب اهمیتشان به منظور انتقال به کارگاه اولویت‌بندی شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک‌های خصوصی با میانجی‌گری کیفیت خدمات (مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی شهر کرمانشاه)
    سحر سرخوندی راحله زینی وند سید حامد فیض جوادیان
    شناسایی نیازها و خواسته‌های کارکنان و مشتریان همواره در برگیرنده مجموع‌هایی از زوایای پنهان بوده که متناسب با فرهنگ و شرایط هر کشور پیچیدگی‌های خاصی را در خود پرورش داده است، در این میان مدیریت دانش ابزار سودمندی برای سازمان‌هاست تا سرمایه خود را توسعه دهند و عملکرد مطل چکیده کامل
    شناسایی نیازها و خواسته‌های کارکنان و مشتریان همواره در برگیرنده مجموع‌هایی از زوایای پنهان بوده که متناسب با فرهنگ و شرایط هر کشور پیچیدگی‌های خاصی را در خود پرورش داده است، در این میان مدیریت دانش ابزار سودمندی برای سازمان‌هاست تا سرمایه خود را توسعه دهند و عملکرد مطلوب را بیشینه کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک‌های خصوصی با میانجی‌گری کیفیت خدمات در بانک‌های خصوصی شهر کرمانشاه می‌باشد. روش تحقیق از نوع روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش بانک‌های خصوصی (پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، سامان و بانک آینده) شهر کرمانشاه بوده، حجم نمونه در این پژوهش برابر با 100 نفر و روش نمونه‌گیری در این پژوهش تمام شماری می‌باشد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها براساس ماهیت داده‌ها و شیوه‌ی بیان فرضیات در قالب آماره‌های پراکندگی مرکزی و مدل‌های رگرسیونی با متغیر پنهان با نرم‌افزارهای SPSS و AMOS صورت گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که؛ مدیریت دانش بر عملکرد و کیفیت خدمات بانک‌های خصوصی مؤثر بوده، کیفیت خدمات نیز بر عملکرد بانک‌های خصوصی تأثیر مثبت و معناداری داشته و با توجه به بحث میانجی‌گری متغیر کیفیت خدمات، مدیریت دانش هم به‌طور مستقیم بر عملکرد بانک‌های خصوصی و هم به‌واسطه متغیر کیفیت خدمات می‌تواند بر عملکرد بانک‌های خصوصی تأثیر بگذارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - شناسایی شاخص‌هاي مؤثر بر خلق دانش ملي، هوش ملي و توليد ناخالص داخلي (مرور ادبيات نظام‌مند)
    قاسم آذري آراني جلال رضائي نور
    نقش دانش و مديريت دانش در شكوفايي اقتصاد كشور‌ها غيرقابل انكار است و از آن به‌عنوان عامل مهمی در افزایش بهره‌وري و تولید ناخالص داخلی کشورها مي‌توان نام برد. هوش نيز به‌عنوان عنصری كه بر خلق دانش تأثیرگذار است، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب كرده است. بر اين اساس ا چکیده کامل
    نقش دانش و مديريت دانش در شكوفايي اقتصاد كشور‌ها غيرقابل انكار است و از آن به‌عنوان عامل مهمی در افزایش بهره‌وري و تولید ناخالص داخلی کشورها مي‌توان نام برد. هوش نيز به‌عنوان عنصری كه بر خلق دانش تأثیرگذار است، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب كرده است. بر اين اساس اين مقاله به دنبال شناسايي شاخص‌هاي مؤثر در هر يك از ابعاد خلق دانش ملي، هوش ملي و توليد ناخالص داخلي است. اين مقاله از نوع تحقيق كيفي و بصورت مرور ادبيات نظام‌مند در حوزه‌های خلق دانش، تولید ناخالص داخلی و هوش ملی انجام شده است. در این راستا، جستجوي مقالات انگلیسی در پایگاه‌هاي اطلاعات علمي نظير ساينس دايركت، امرالد، تيلور و فرانسيس، اسپرينگر و IEEE در بازه زمانی سال‌هاي 1992 تا 2017 و جستجوي مقالات فارسی در پرتال جامع علوم انساني و پايگاه مجلات تخصصي نور و پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي در بازه زمانی سال‌هاي 1384 تا 1395 صورت گرفته است. در مجموع، 186 مقاله براي شروع مورد بررسی قرار گرفتند كه پس از جستجو، غربالگري و ارزیابی اين تعداد به 114 مقاله تقليل يافت. اين مطالعه در مقالات مختلف با حجم نمونه و روش‌های پژوهش متفاوت و نيز مدل‌های گوناگون انجام شده‌ است. در نهايت چهار شاخص با شش بعد در حوزه خلق دانش سازمانی، چهار شاخص با هفت بعد در حوزه تولید ناخالص داخلی و شش شاخص با بیست بعد در حوزه هوش ملی شناسایی شدند كه براي پژوهش‌هاي آتي و ارزيابي تأثير اين شاخص‌ها بر يكديگر مفيد خواهند بود. نتایج نشان داد که چهار شاخص با شش بعد استخراج شده از مقالات بررسی شده در حوزه خلق دانش سازمانی بوده و قابل تعمیم به حوزه خلق دانش ملی نیستند و نیاز به بررسی عمیق‌تر ابعاد خلق دانش در سطح ملی با استفاده از روش‌های کیفی و کمی در پژوهش‌های آتی خواهیم بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تأثیر هویت‌سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
    گیتی کاظمی محمود رفیعی
    امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان گزینه‌ای کلیدی برای تولید در کشورها، وظیفه تبین و مدل‌سازی فرایندهای تحقیق و توسعه را بر عهده‌ دارند. توسعه کسب و کار نیاز به مهارت‌های خاص دارد و با توجه به محیط رقابتی و جدیدبودن موضوع دانش‌بنیان بودن در کشور، این امر این شرکت‌ها را چکیده کامل
    امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان گزینه‌ای کلیدی برای تولید در کشورها، وظیفه تبین و مدل‌سازی فرایندهای تحقیق و توسعه را بر عهده‌ دارند. توسعه کسب و کار نیاز به مهارت‌های خاص دارد و با توجه به محیط رقابتی و جدیدبودن موضوع دانش‌بنیان بودن در کشور، این امر این شرکت‌ها را وا می‌دارد که به توسعه محصولات و خدمات خود فکر کنند. در این خصوص استفاده از هویت سازمانی که به‌عنوان یک ابزار راهبردی سازمان می‌باشد. تأثیر به‌سزایی در هویت بخشی به محصول و خدمات و ارائه بهتر آنها به مشتریان دارد. هویت به شرکت کمک می‌کند تا سطح عملکرد و بهره‌وری خود را افزایش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین تأثیر هویت‌سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 850 نفر از کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 350 نفر به روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. این تحقیق به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه‌ و تحلیل آن‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح توصیفی مشخصه‌های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف‌معیار و در سطح استنباطی متناسب با سطح داده‌ها و فرضیه‌ها، آزمون‌های آماری معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد به‌طور کلی تأثیر هویت سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت‌های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان معنادار و مثبت است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت صنایع دانش‌بنیان
    حمزه امین طهماسبی مهسا حامی
    یکی از ابزارهای مدیریت دانش ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان است که نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارند. در واقع شرکت دانش‌بنیان، شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که هدف از ایجاد و گسترش آن هم‌افزایی علم و ثروت و توسعه اقتصاد دانش‌محور است که نتیجه این امر خلق ثروت و ت چکیده کامل
    یکی از ابزارهای مدیریت دانش ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان است که نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارند. در واقع شرکت دانش‌بنیان، شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که هدف از ایجاد و گسترش آن هم‌افزایی علم و ثروت و توسعه اقتصاد دانش‌محور است که نتیجه این امر خلق ثروت و توسعه اقتصاد از طریق گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری به واسطه تجاری‌سازی فعالیت‌های تحقیق و توسعه است. با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری صنایع دانش‌محور در اقتصاد کنونی، در این پژوهش به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت این صنایع پرداخته خواهد شد. جهت شناسایی این عوامل، ادبیات و پیشینه پژوهشی موجود جمع‌آوری و مکتوب گردید سپس با توزیع پرسشنامه بین مدیران و خبرگان شرکت‌های حاضر در پارک علم‌‌وفناوری استان گیلان مهم‌ترین عوامل شناسایی شدند. در گام بعدی با توجه به اطلاعات به‌دست ‌آمده، پرسشنامه دیگری طراحی گردید که معیارها را با استفاده از مقایسه زوجی نسبت به یکدیگر مورد سنجش قرار داد. برای رتبه‌بندی عوامل شناسایی‌شده، از روش دی متل استفاده‌شده است و با توجه به عدم قطعیت موجود در نظرات خبرگان، ارزیابی در محیط فازی صورت پذیرفته است. در نتیجه ارزیابی انجام‌شده مشخص گردید که عوامل محیطی مؤثرترین نقش را در رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ایفا می‌کنند و از میان زیرمعیارهای آن، خط‌مشی‌های دولتی، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به‌عنوان مؤثرترین عوامل موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی شدند. لذا لازم است تا تصمیم‌گیرندگان ارشد کشور در تدوین قوانین حمایتی در تأسیس و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان مشوق‌ها و مقرراتی را در جهت ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار فراهم نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تحلیل بسترهای لازم جهت توسعه قطب علم و فناوری در استان قزوین
    مهرنوش  میرزایی محمدرضا  کربلایی رضایی مازیار  امیرحسینی
    قطب علم و فناوری می‌تواند به واسطه‌ی تدوین و اعمال سیاست‌های حمایتی، قوانین مناسب و چارچوب‌های نهادی کارآمد، بهره‌وری را افزایش داده، موجب تحریک رشد اقتصادی پایدار از طریق تغییرات فناورانه پویا که به‌وسیله‌ی سیستم‌های نوآوری کارا و مؤثر حمایت می‌شوند، گردد. ایجاد محیط م چکیده کامل
    قطب علم و فناوری می‌تواند به واسطه‌ی تدوین و اعمال سیاست‌های حمایتی، قوانین مناسب و چارچوب‌های نهادی کارآمد، بهره‌وری را افزایش داده، موجب تحریک رشد اقتصادی پایدار از طریق تغییرات فناورانه پویا که به‌وسیله‌ی سیستم‌های نوآوری کارا و مؤثر حمایت می‌شوند، گردد. ایجاد محیط مناسب برای نوآوری در سطح ملی و استانی به شرکت‌ها و صنایع اجازه می‌دهد که رشد نموده، سود بیشتری به‌دست آورده و اشتغال بیشتری ایجاد نمایند. هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل بسترهای لازم جهت توسعه منطقه‌ای علم و فناوری در استان قزوین است. بدین منظور با استفاده از روش میدانی از محققین و صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان جامعه نمونه، پرسشنامه‌هایی تکمیل و متغیرها با طیف لیکرت مورد ارزیابی و تحلیل عاملی قرار گرفت و بسترهای لازم برای منطقه‌ای‌شدن علم و فناوری اولویت‌بندی گرديد نتایج پژوهش نشان مي‌دهد وجود سرمایه لازم جهت کمک به شکل‌گیری و تجاری‌شدن برنامه‌های کسب و کار، وجود سازوكارهاي مشخص در ايجاد نهادهاي دانش‌بنيان، سرانه ايجاد سامانه‌هاي الكترونيك، وجود زیرساخت‌های اجتماعی برای همکاری‌های منطقه علم و فناوری، متوسط تعداد پژوهش در منطقه، دسترس‌پذيري به نتايج حاصل از پژوهش، وجود قوانين و مقررات برگرفته از اسناد بالاسري در توسعه علم و فناوري، دسترس‌پذيري به نشريات، سرانه زيرساخت‌هاي ارتباطي، موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، دسترسي به اطلاعات كاربردي و ترويجی و سرانه استفاده از اینترنت، بسترهای لازم برای ایجاد و توسعه منطقه علم و فناوری در استان قزوین می‌باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه (مورد مطالعه: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان)
    روزبه حبیبی زهرا اصغری کامران جعفری
    مراکز رشد یکی از ابزارهای رشد اقتصادی هستند که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس می‌شوند و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کنند. امروزه مراکز رشد نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه‌یافته چکیده کامل
    مراکز رشد یکی از ابزارهای رشد اقتصادی هستند که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس می‌شوند و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کنند. امروزه مراکز رشد نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایفا می‌کنند. شناسایی و بررسی عوامل مختلفی که بر توسعه کارآفرینی و مراکز رشد مؤثر هستند، می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان برای ارتقای فعالیت‌های کارآفرینانه کمکی مؤثر باشد. تحقیق حاضر در پی شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مراکز رشد بوده و در این راستا 36 عامل را شناسایی نموده و آن‌ها را در شش دسته مشخصات عمومی شرکت، ویژگی‌های نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، بازار و رقابت، مسائل مالی و عوامل محیطی طبقه‌بندی کرده است. جامعه آماری پژوهش را 6 تن از کارشناسان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان تشکیل می‌دهد. اولویت‌بندی 36 عامل با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای نشان‌دهنده آن است که پنج عامل مکانیزم‌های حمایتی (دولت و دانشگاه)، وجود تیم‌های مشاوره‌ای باتجربه، ساختار سازمانی شرکت‌های مستقر در مراکز رشد، زمینه فعالیت این شرکت‌ها و سن آن‌ها از بالاترین اولویت‌ها برخوردار هستند و به عبارت دیگر بیشترین تأثیر را بر توسعه مراکز رشد دارا هستند. البته با توجه به این که در اولویت‌بندی این عوامل از نظر خبرگان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان بهره گرفته شده است، نمی‌توان به‌طور کامل آن را قابل تعمیم به سایر مراکز دانست. پرونده مقاله