مقاله


کد مقاله : 139305271416441725

عنوان مقاله : ارائه مدل روش جذب فناوري مبتنی بر الگوی رقابت صنعتی پورتر در صنعت قطعه‌سازی خودرو

نشریه شماره : 29 فصل زمستان 1390

مشاهده شده : 910

فایل های مقاله : 267 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کامبیز طالبی kambeizt@gmail.com دانشیار دکترا
2 سمیه صاحبی s.sahebi_in_management@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در مسیر توسعه اقتصادی جهت ارتقاء سطح فناوري یک کشور روش‌هاي گوناگونی از جمله معرفی و جذب فناوري از خارج‌، بهبود فناوري موجود و توسعه فناوري جدید به شکل بومی‌سازی به کمک تحقیق و توسعه (R&D) رسمی مورد استفاده قرار مي‌گیرند. با وجود اینکه انتقال و جذب فناوري ابزاری مؤثر در توسعه صنعت به شمار مي‌آید اما واردات صرف ماشین‌آلات و ابزار و ادوات صنعتی به معنای جذب نیست بلکه جذب مناسب آن است که به همراه دانش فنی و چگونگی استفاده از آن باشد تا به راحتی با شرایط محیطی منطبق شده و بومی گردد. در این راستا تناسب بین راهبرد فناوري و راهبرد کسب و کار جهت افزایش مزیت رقابتی و همچنین بومی‌سازی فناوري در سطح ملی بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه هدف از انجام تحقیق مشخص نمودن وجود یا عدم وجود ارتباط عوامل راهبردی پنج‌گانه پورتر با راهبرد جذب فناوري با توجه به مدل جذب فناوري چو ویو و همچنین تشخیص میزان همبستگی این عوامل با روش جذب فناوري و نهایتاً ارائۀ مدلی جهت همسو نمودن اهداف راهبردي و فناورانه شرکت می‌باشد. برای رسیدن به اهداف تحقیق روش آزمون ناپارامتریک مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور جهت مشخص نمودن استقلال یا همبستگی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از آزمون کای اسکوئر و برای تعیین میزان همگونی آنها از شاخص تاو کندال b استفاده شده است. بر اساس نتایج بررسی متغیر قدرت چانه‌زنی خریداران دارای بیشترین ضریب همبستگی با روش جذب فناوري مي‌باشد.