مقاله


کد مقاله : 13930528167501763

عنوان مقاله : عوامل موثر بر انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه موردی صنعت پلاستیک

نشریه شماره : 27 فصل تابستان 1390

مشاهده شده : 1321

فایل های مقاله : 495 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرهاد شاه میری farhad_sh1983@yahoo.com مدرس -
2 سید رضا سلامی rz_salami@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

انتقال فناوری ، مقوله ای چندبعدی¬ است كه هم از نظر علمی و هم از ابعاد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی، سالهاست نه فقط كشورهای در حال توسعه، بلكه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است. برای¬كاستن ¬از فاصله ¬تكنولوژیکی میان كشورهای پیشرفته و كمتر توسعه یافته، انتقال فناوری یك لازمه انكار ناپذیر است. انتقال فناوری باروشهای متفاوت و وسائل مختلف امكانپذیر است كه با توجه به موقعیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده فناوری مشخص می‌شود. وارد کردن محصولات دارای فناوری پیشرفته، به کارگیری فناوری خارجی و به کارگیری نیروی کار بین المللی روش هایی برای انتقال فناوری بین المللی است¬. اما در کنار این روش ها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI ) که عمدتا"به وسیله شرکتهای فراملی(یا چند ملیتی) انجام می شود، روش اصلی دسترسی به فناوریهای پیشرفته به وسیله کشورهای در حال توسعه است. سرمایه گذاری خارجی معمولا" دربر گیرنده سه عنصر سرمایه، تکنولوژی و مدیریت است که هر سه برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه مورد نیاز است. دراین مقاله پس از بررسی ادبیات انتقال فناوری و FDI، و شناسایی مشکلات پیش روی صنعت پلاستیک درایران، 40 متغیر اثرگذار بر انتقال فناوری¬ از طریق FDI شناسایی گشت. پس از توزیع پرسشنامه ای حاوی متغیرهای مذکور، میان¬3¬طیف درگیر در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یعنی فعالان حوزه پلاستیک، کارشناسان سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی و فنی ایران و متخصصان انتقال فناوری، و انجام تکنیک آماری تحلیل عاملی اکتشافی، 13عامل عمده اثرگذار شناسایی شد.