مقاله


کد مقاله : 13930615129121855

عنوان مقاله : تحلیلی بر نقش سازمان‌هاي ملي انتقال فناوري

نشریه شماره : 14 فصل بهار 1387

مشاهده شده : 994

فایل های مقاله : 123 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا قادری r_ghaderi@yahoo.co.uk - -

چکیده مقاله

با توجه به تاثيرات گرايش عمومي جهاني شدن در اقتصاد و روابط اجتماعي، توجه حكومت‌ها به موضوع انتقال فناوري در حال گسترش بوده و به همين دليل شاهد تاسيس و حمايت انواع مختلفي از سازمان‌هاي ملي براي اهتمام به اين موضوع هستيم. بررسي‌ها حاكي از آن است كه اين گونه سازمان‌ها با چالش‌هاي گوناگوني در ايفاي نقش خود مواجه هستند. بخشي از اين چالش‌ها ناشي از عدم هماهنگي بين توقعات كاركردي و ساختار و توان سازماني است. اين امر بيش از هر چيز معلول نگاه كليشه‌اي و تجزبه‌ناپذير به موضوع انتقال فناوري است. در اين نوشتار سعي بر آن بوده تا با تجزيه موضوع، به تبيين انواع كاركرد‌هاي مورد نياز و سازمان‌هاي متناسب با آن مبادرت شود.