• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - نوع شناسی پارکهای علم و فناوری با رویکرد مدیریت دانش
    سعید خرقانی مینو سلسله
    فقدان زنجيره يكپارچه از تحقيق، فناوري، توسعه و همچنين فاصله قابل توجه بين تبديل ايده‌هاي علمي و تحقيقاتي به محصولات و خدمات از واقعيتهاي جهان كنوني است. كشورهاي توسعه يافته جهان براي حل اين چالش، كل نظام علمي و فناوري و صنعتي جامعه، از ايجاد ايده تا تجاري سازي محصول نها چکیده کامل
    فقدان زنجيره يكپارچه از تحقيق، فناوري، توسعه و همچنين فاصله قابل توجه بين تبديل ايده‌هاي علمي و تحقيقاتي به محصولات و خدمات از واقعيتهاي جهان كنوني است. كشورهاي توسعه يافته جهان براي حل اين چالش، كل نظام علمي و فناوري و صنعتي جامعه، از ايجاد ايده تا تجاري سازي محصول نهايي را در يك نظام كلي تحت عنوان نظام نوآوري در كنار هم و در تعامل با هم در نظر مي‌گيرند، يكي از اجزاي اين نظام پارك‌هاي علمي و فناوري است كه نقشي مهم در يكپارچه سازي توليد دانش و تجلي آن در محصولات و خدمات دارد. در اين نظام وجود رويكرد مديريت دانش، نقش مهمي در پيوند دادن دانش و فناوري ايفا مي‌كند. پاركها كه از مزاياي نزديكي به منابع مهم سرمايه معنوي، زيرساختهاي مناسب و سياستهاي راهنمايي كننده بهره مند مي‌شوند و شركتهاي مبتني بر فناوري و موسسات دولتي را در يك محيط مديريت شده حمايت مي‌كنند از طريق تلفيق با مديريت دانش تعامل، توسعه فناوري و رشد اقتصادي را تسهيل مي‌كنند. در اين مقاله پس از مرور مختصري بر تعاريف مديريت دانش از ديد انديشمندان، مبحث پارك هاي علمي و فناوري با تمركز بر نوع شناسي پاركها مطرح مي شود. به دنبال آن دسته بندي انواع پاركها به لحاظ هدف از شكل گيري بررسي مي شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شناخت شرکتهای انشعابی دانشگاهی و انواع آنها
    بهمن فکور
    تشكيل شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي به عنوان يك فعاليت بارز كارآفريني دانشگاهي، يکي از سازوکارهاي رو به گسترش انتقال تکنولوژي از دانشگاه‎ها و سازمان‎هاي تحقيقاتي است كه مي تواند بيشترين بازگشت مالي را براي دارندگان تكنولوژي به همراه داشته و نقش مهمي را در توسعة اقتصادي محلي چکیده کامل
    تشكيل شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي به عنوان يك فعاليت بارز كارآفريني دانشگاهي، يکي از سازوکارهاي رو به گسترش انتقال تکنولوژي از دانشگاه‎ها و سازمان‎هاي تحقيقاتي است كه مي تواند بيشترين بازگشت مالي را براي دارندگان تكنولوژي به همراه داشته و نقش مهمي را در توسعة اقتصادي محلي و ملي ايفاء نمايد. اين مقاله در صدد است با بررسي ادبيات كارآفريني دانشگاهي، تعريف دقيق‌تري از اين شركت‌ها به دست داده و اهميت تاسيس اين شركت‌ها را از جنبه هاي گوناگون روشن سازد. مسئولين دانشگاهي در جهت زمينه سازي و مديريت شكل گيري اين شركت‌ها در بخش دانشگاهي نيازمند شناخت بيشتري از انواع مختلف اين شركتها مي باشند. از اينرو تلاش شده است دسته بندي نسبتاً جامعي از انواع اين شركت‌ها در اين مقاله ارائه گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مزايا و چالش‌هاي تجاري سازي نتايج تحقيقات مراكز پژوهشي در صنايع موجود
    روح الله  قابضی
    يافته‌ها و نتايج تحقيقاتي تا هنگامي كه در عرصه عمل استقرار نيابند و عوايد آنها نصيب جامعه نشود نمي‌توانند منشاء رفاه عمومي و ثروت انسانها باشند. اين موضوع با تجاري سازي تحقق مي‌يابد كه يكي از پيچيده ترين مراحل فرايند نوآوري فناوريكي است و هيچ الگوي قطعي و بلامنازعي براي چکیده کامل
    يافته‌ها و نتايج تحقيقاتي تا هنگامي كه در عرصه عمل استقرار نيابند و عوايد آنها نصيب جامعه نشود نمي‌توانند منشاء رفاه عمومي و ثروت انسانها باشند. اين موضوع با تجاري سازي تحقق مي‌يابد كه يكي از پيچيده ترين مراحل فرايند نوآوري فناوريكي است و هيچ الگوي قطعي و بلامنازعي براي آن وجود ندارد. تجاري سازي موفق فناوري حداقل نياز به تقاضاي كافي، برتري بالقوه فناوري براي پاسخگوئي به آن تقاضا و يك فرد يا شركت كارآفرين با منابع و توانمنديهاي مديريتي و بازاريابي مناسب براي تحويل محصول نهائي به بازار مي‌باشد. يكي از راهكارهاي موجود براي تسهيل تجاري سازي بهره‌گيري از صنايع موجود مي‌باشد. منظور از صنايع موجود صنايعي مي‌باشند كه تجهيزات مورد نياز براي بكارگيري نتايج تحقيقات را داشته و علاوه بر آن ظرفيت خالي نيز داشته باشند. در اين مقاله پس از تعريف فرايند تجاري سازي به تبيين مزاياي بهره‌گيري از صنايع موجود براي تجاري سازي نتايج تحقيقات مراكز پژوهشي پرداخته مي‌شود و سپس برخي از موانع موجود كه در صنايع و مراكز تحقيقاتي مانع از تجاري سازي نتايج تحقيقات در صنايع موجود مي‌شود تشريح شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارزیابی نقش فرهنگ و سرمايه اجتماعی در نظام توسعه علم و فناوری کشور
    علی  فرقانی اشکان حق بین
    عوامل فرهنگي- اجتماعي از جمله زيرساخت‌هاي كليدي براي توسعه فناوري به شمار مي‌رود. در اين زمينه "سرمايه‌هاي اجتماعي" بسيار حائز اهميت هستند و در اين خصوص، پژوهش قابل توجهي در كشور صورت نگرفته و شاخص‌هاي مناسبي نيز تدوين نشده است. از جمله معيارهاي كليدي در اين زمينه مي‌تو چکیده کامل
    عوامل فرهنگي- اجتماعي از جمله زيرساخت‌هاي كليدي براي توسعه فناوري به شمار مي‌رود. در اين زمينه "سرمايه‌هاي اجتماعي" بسيار حائز اهميت هستند و در اين خصوص، پژوهش قابل توجهي در كشور صورت نگرفته و شاخص‌هاي مناسبي نيز تدوين نشده است. از جمله معيارهاي كليدي در اين زمينه مي‌توان به ميزان اعتماد به نفس، خوداتكايي، فرهنگ کارآفريني و نوآوري، برتري‌جويي و ميزان اهميت دادن به علم و فناوري (به عنوان عامل برتري)، کارگروهي، وجدان كاري و ... اشاره نمود. هدف اين تحقيق تبيين شاخص‌هاي فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر توسعه علم و فناوري و ارزيابي كلي اين عوامل بر حسب اطلاعات موجود در ايران است. بدين منظور ابتدا با مرور ادبيات رويکردهاي مديريت دانش و فناوري و مدل‌هاي سنجش آن و تاکيد بر بعد شناختي دانش ضمني، دو دسته عوامل فرهنگی و سرمايه اجتماعی موثر در توسعه ظرفيت خلق، انتقال و جذب دانش و فناوري شناسايي و سپس شاخص‌هاي کليدي از طريق ارزيابي شاخص‌ها با معيارهاي ارزيابي انتخاب و تحليلي از وضعيت برخي از اين شاخص‌ها در ايران انجام شده است، در نهايت برخي توصيه‌هاي سياستي به منظور تقويت زيرساخت‌هاي فرهنگي - اجتماعي در راستاي توسعه نظام علم و فناوري کشور ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تجاري سازي تکنولوژي عامل موثر درتوسعه تکنولوژي و اقتصاد
    رضا رادفر عباس خمسه حسام الدین  مدنی
    امروزه تحقيقات را به خاطر نوآوري و نوآوري را به خاطر سود اقتصادي نگاه مي‌کنند. در دنياي کنوني تحقيقات خصلت فرهنگي به معناي مرسوم کلمه را از دست داده و به عاملي اقتصادي تبديل گرديده است. تجاري سازي بخش مهمي از فرآيند نوآوري است و هيچ تکنولوژي و محصولي بدون آن با موفقيت و چکیده کامل
    امروزه تحقيقات را به خاطر نوآوري و نوآوري را به خاطر سود اقتصادي نگاه مي‌کنند. در دنياي کنوني تحقيقات خصلت فرهنگي به معناي مرسوم کلمه را از دست داده و به عاملي اقتصادي تبديل گرديده است. تجاري سازي بخش مهمي از فرآيند نوآوري است و هيچ تکنولوژي و محصولي بدون آن با موفقيت وارد بازار نمي‌شود. ايجاد بسترهايي براي عرضه دانش و تکنولوژي، علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصادي و تکنولوژيک جامعه مي‌شود. در اين مقاله سعي داريم تا ضمن معرفي تجاري سازي تکنولوژي و فرآيند آن‌، به بررسي اهميت تجاري سازي تکنولوژي و نقش آن در توسعه تکنولوژي‌هاي جديد بپردازيم، همچنين در ادامه عوامل مهم تاثيرگذار درتجاري سازي تکنولوژي و موفقيت آن‌، و نيز طبقه بندي و ريسک‌هاي تجاري سازي تکنولوژي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - رويکردهاي مديريت دانش و الگوهاي شكاف‌هاي دانشي در عصر فناوري
    حسین رحمان سرشت نسترن سیمار اصل
    در اقتصاد دانش– محور، قابليت کسب دانش و توسعه، تسهيم و کاربرد آن در سازمان‌ها مي‌تواند منجر به خلق مزيت رقابتي پايدار براي آنها شود. به نظر مي‌رسد نخستين گام ورود به دنياي مديريت دانش، بررسي رويکردهاي موجود در رابطه با آن باشد. پس از آن بررسي شکاف‌هاي مديريت دانش، لازم چکیده کامل
    در اقتصاد دانش– محور، قابليت کسب دانش و توسعه، تسهيم و کاربرد آن در سازمان‌ها مي‌تواند منجر به خلق مزيت رقابتي پايدار براي آنها شود. به نظر مي‌رسد نخستين گام ورود به دنياي مديريت دانش، بررسي رويکردهاي موجود در رابطه با آن باشد. پس از آن بررسي شکاف‌هاي مديريت دانش، لازم و ضروري به نظر مي‌رسد، زيرا ناتواني سازمان‌ها در شناسايي و برطرف کردن اين شکاف‌ها پيش از پياده سازي برنامه‌هاي مديريت دانش، تاثيرات نامطلوبي بر مرحله پياده سازي آن مي‌گذارد. در اين مقاله، ابتدا، شرح کوتاهي از مديريت دانش و ضرورت پياده سازي آن بر اساس مقايسه آمار و ارقام کشورهاي پيشرو در مديريت دانش و شاخص‌هاي اقتصادي آنها ارائه شده است. همچنين در راستاي توجيه ضرورت مديريت دانش، به مقايسه ميزان سرمايه گذاري شرکتهاي پيشروي جهاني در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه به عنوان شاخصي از مديريت دانش با سودآوري و درآمد آنها پرداخته شده است. در بخش بعد، وضعيت رشد دانش در ايران از طريق ارائه رتبه ايران در رابطه با توليد علم در مقايسه با شانزده کشور ديگر ارائه شده است. در ادامه، پس از توضيح مختصري در رابطه با اقتصاد دانش- محور، کشورهايي با سطوح درآمدي بالا، از نظر رتبه اقتصاد دانش- محور با کشورهايي با سطح درآمد پايين و متوسط مقايسه شده‌اند. در بخش بعد، پيشينه مديريت دانش و سپس رويکردهاي مديريت دانش شامل رويکردهاي مکانيکي، سيستمي، مبتني بر شايستگي‌هاي کليدي و رفتاري- فرهنگي و در نهايت، دو الگوي شکاف‌هاي مديريت دانش شامل الگوي لاوريچ و پيرس( Lovrich, Pierce, 1984) و الگوي شکاف‌هاي دانشي لين و همکارانش( Lin et al., 2005) ارائه شده است. در بخش نتيجه گيري، اولويت اتخاذ رويکردهاي سيستمي، فرهنگي / رفتاري و مبتني بر شايستگي‌هاي کليدي بر اتخاذ رويکرد سنتي مکانيکي و همچنين قابليت کاربرد مدل مبتني بر شرايط اجتماعي-اقتصادي و انگيزشي افراد در سطح کلان و مدل مبتني برشش شکاف مديريت دانش در سطح خرد عنوان شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - مديريت دارايي‌هاي فکری: مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت
    سید کامران باقری ساسان صدرایی
    يک سده از شکل گيری و رشد صنعت نفت در کشور مي‌گذرد و اين صنعت در اين مدت همواره نقشی محوری در اقتصاد کشور داشته است. با اين وجود وقتی صحبت از فناوری به ميان مي‌آيد، بايد به وابستگی جدی اين صنعت به شرکتهای بين المللی غير ايرانی در تامين فناوري‌های مورد نيازش اذعان کرد. ام چکیده کامل
    يک سده از شکل گيری و رشد صنعت نفت در کشور مي‌گذرد و اين صنعت در اين مدت همواره نقشی محوری در اقتصاد کشور داشته است. با اين وجود وقتی صحبت از فناوری به ميان مي‌آيد، بايد به وابستگی جدی اين صنعت به شرکتهای بين المللی غير ايرانی در تامين فناوري‌های مورد نيازش اذعان کرد. اما توسعه فناوری با خلق دارايي‌هاي فکری و مديريت آنها گره خورده است و علت ناکامی‌هاي اين صنعت در حوزه فناوری را مي‌توان تا حدی به نارساييهای موجود در ارتباط با مديريت دارايي‌هاي فکری نسبت داد. در اين مقاله نقش دارايي‌هاي فکری و مديريت صحيح آنها در صنعت و خصوصاً صنايعی که به دنبال قابليت توسعه فناوری هستند بررسی مي‌شود. سپس صنعت نفت ايران و اهميت مديريت دارايي‌هاي فکری در آن مورد توجه ويژه قرار مي‌گيرد و نهايتاً دستاوردهای پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مهمترين بازوی توسعه فناوری در اين صنعت در ارتقاء سطح مديريت دارايي‌هاي فکری‌اش معرفی مي‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - جستجوي حرفه اي و پيشرفته اسناد اختراع
    پایان  امینی مرتضی راستی برزکی کیوان  اصغری
    اختراع يکي از مهمترين دستاوردهاي مربوط به فعاليت‌هاي فکري مي‌باشد. دستاوردهاي مربوط به فعاليت‌هاي فکري توسط حقوق مالکيت‌ فکري (Intellectual Property Rights) محافظت مي شوند. اختراعات و اسناد مربوط به اختراعات حاوي اطلاعات بسيار ارزشمندي در اغلب زمينه‌هاي علمي و فناوري مي چکیده کامل
    اختراع يکي از مهمترين دستاوردهاي مربوط به فعاليت‌هاي فکري مي‌باشد. دستاوردهاي مربوط به فعاليت‌هاي فکري توسط حقوق مالکيت‌ فکري (Intellectual Property Rights) محافظت مي شوند. اختراعات و اسناد مربوط به اختراعات حاوي اطلاعات بسيار ارزشمندي در اغلب زمينه‌هاي علمي و فناوري مي‌باشند که متاسفانه در کشور ما کمتر به عنوان يک منبع ارزشمند دانش مورد توجه قرار گرفته است. از جمله مسائل مربوط به استفاده از اين دانش گسترده، جستجوي حرفه اي اسناد اختراع مي‌باشد. در اين مقاله با توجه به اهميت جستجوي پيشرفته اسناد اختراع و نيز با توجه به تجارب دفتر انتقال فناوري شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان، اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است. جستجوي اسناد اختراع يک فن تخصصي و نيازمند کسب دانش، تجربه و مهارت مي‌باشد. پرونده مقاله