مقاله


کد مقاله : 13930230037311654(DOI : 10.7508/jstpi.2015.02.002)

عنوان مقاله : ارزیابی میزان موفقیت فرايند انتقال فناوري و بهبود اجرای آن با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد؛ مطالعه موردی شرکت صمام

نشریه شماره : 42 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 1427

فایل های مقاله : 470 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدداود میرحبیبی davodmirhabibi@yahoo.com - دکترا
2 مصطفی مبلغی m_moballeghi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

سازمان‌ها برای بقا و تولید محصولات جدید مورد نیاز محیط خود نیاز به فناوري جدید دارند یکی از راه‌های اکتساب فناوري انتقال آن از سازمان‌های دیگر می‌باشد. یکی از مشکلات صنایع کشورهای در حال توسعه عدم اثربخشی فناوري انتقال یافته وارداتی می‌باشد که دلیل این امر عدم طی کامل فازهای انتقال فناوري و یا عدم شناسایی اولویت‌های بهبود در این فازها می‌باشد فرايند انتقال فناوري شامل 6 فاز می‌باشد این فازها به ترتیب عبارتند از: گزینش و اکتساب، انطباق، جذب، کاربرد، توسعه و بهبود و انتشار. در این تحقیق با بررسی تحقیقات میدانی و مطالعات انجام شده در حوزه فرايند انتقال فناوري مؤلفه‌های تأثیرگذار در فرايند انتقال فناوري شناسایی و تعیین گردید و با استفاده از آزمون تی استیودنت رابطه معنی‌داری این مؤلفه‌ها بر فرايند انتقال فناوري، بررسی و اثبات شدند و سپس با جمع‌آوری نظر خبرگان، اقدام به ارزیابی میزان موفقیت فرايند انتقال فناوري نموده و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اهمیت فازها به ترتیب مشخص شده‌اند و با میزان موفقیت آنها مقایسه شدند سپس شاخص‌های فازهای انتقال فناوري با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد (IPA) از دو بعد اهمیت و عملکرد ارزیابی شدند تا از طریق شناسایی اولویت‌های بهبود و تمرکز در جهت رفع آنها و تخصیص منابع، فرايند انتقال فناوري در شرکت صمام بهبود یابد.