• صفحه اصلی
  • کشف و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین: پیشنهادی برای موفقیت در وظایف نسل سوم دانشگاه‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950805123933737 بازدید : 6886 صفحه: 8 - 14

10.7508/jstpi.2017.04.002

20.1001.1.17355486.1396.13.52.2.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط