• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مديريت استرس مبناي ارتقاء بهره‌وري دانشگران
    اسداله  نجفی
    اغلب ما از اين نکته که استرس کارکنان، مسأله فزاينده‌اي در سازمانهاست، اطلاع داريم، معمولا آنها بر اثر تراکم و پيچيدگي کاري بالا، و الزام به ساعتهاي کار طولاني تر به دليل کوچکي در سازمانشان، پريشان مي‌شوند. اين پريشاني در قالب استرس در بين افرادي که کار دانشي مي‌کنند (دا چکیده کامل
    اغلب ما از اين نکته که استرس کارکنان، مسأله فزاينده‌اي در سازمانهاست، اطلاع داريم، معمولا آنها بر اثر تراکم و پيچيدگي کاري بالا، و الزام به ساعتهاي کار طولاني تر به دليل کوچکي در سازمانشان، پريشان مي‌شوند. اين پريشاني در قالب استرس در بين افرادي که کار دانشي مي‌کنند (دانشکار) بيشتر است چرا که ماهيت کار دانشي مبتني بر پيچيدگي و تمرکز بالا است، از طرفي ديگر روز به روز تعداد دانشکاران بيشتر مي‌شود بطوريکه چالش هزاره سوم مربوط به دانشکاران و بهره‌وري آنها مي‌باشد. ازآنجائيکه تنش ايجاد شده در دانشکاران باعث برهم زدن توازن بين شغل و شاغل در سازمان مي‌شود، بطور مستقيم در توليد و ارتقا سطح دانشي کارکنان و سازمان تاثير دارد لذا مي‌توان گفت با بهره‌وري دانشکاران نيز رابطه دارد که در اين مقاله سعي بر آنست تا ضمن بررسي علل و پيامدهاي استرس و در پي آن تمرکز بر اين مطلب که دانشکاران و سازمانها در جهت کاهش اين استرس چه تمهيداتي را به کار ببرند، تا بتوان بهره‌وري دانشکاران را ارتقاء داد، نگاهي خواهيم داشت. در نهايت موارد فوق در شرکت آلوپن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - نقش نوآوري سازماني در پياده سازي کسب و کار الکترونيک در شرکت‌هاي مادر در صنعت خودرو
    محسن شفیعی نیک آبادی اعظم  جلیلی ابوالحسنی علی خاتمی فیروزآبادی
    در زمانيکه همه چيز در حال تغيير و تحول است و رقبا هميشه به دنبال افزايش سهم بازار خود از طريق کسب مزيت رقابتي هستند، توجه به ابعاد نوآوري که يکي از راهکارهاي افزايش مزيت رقابتي در محيط پوياي تجارت است، امري ضروري است. از طرف ديگر با ظهور اينترنت و فناوري‌هاي مختلف اطلاع چکیده کامل
    در زمانيکه همه چيز در حال تغيير و تحول است و رقبا هميشه به دنبال افزايش سهم بازار خود از طريق کسب مزيت رقابتي هستند، توجه به ابعاد نوآوري که يکي از راهکارهاي افزايش مزيت رقابتي در محيط پوياي تجارت است، امري ضروري است. از طرف ديگر با ظهور اينترنت و فناوري‌هاي مختلف اطلاعاتي و ارتباطي، مدلهاي کسب و کار براي کسب مزيت رقابتي را تغيير داده است و کسب و کارهاي الکترونيک را به عنوان ابزار ارزشمندي براي ايجاد روابط پايدار و مستحکم با مشتريان و نيروهاي بازار تبديل کرده است. همچنين براي شرکت‌هاي مادر به علت ويژگي‌هاي خاصي که دارند، مي‌توان آن‌ها را از ديگر شرکت‌هاي موجود در مدل‌هاي کسب و کار متمايز کرد. در اين تحقيق با شناسايي ابعاد متفاوت نوآوري، آن‌ها را به چهار عامل عمده 1) توسعه ابزارهاي فناوري اطلاعات، 2) شدت قيمت رقابتي، 3) شدت تمرکز در صنعت (سهم بازار) و 4) تمرکز گزايي و ميزان انعطاف پذيري در وطايف تقسيم کرده و به ارزيابي ميزان اهميت آن‌ها در پياده سازي کسب و کار‌هاي الکترونيک در شرکت‌هاي مادر در صنعت خودرو مي‌پردازيم. با پيمايش صورت گرفته تنها مورد تمرکز گزايي و ميزان انعطاف پذيري در وظايف عامل مهمي در پياده سازي کسب و کار الکترونيک در شرکتهاي مادر در صنعت خودرو شناخته نشد. در نهايت به اندازه گيري عوامل مهم شناخته شده، در شرکت مادر ايران خودرو مبادرت شده است تا از اين طريق ميزان آمادگي شرکت ايران خودرو از لحاظ ميزان عوامل ايجاد کننده نوآوري در پياده سازي کسب و کار الکترونيک مورد ارزيابي قرار گيرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مقایسه‌ای میان نهاد‌های موثر در سیاست علم و فناوری در ایران و کشور‌های منطقه چشم‌انداز
    مصطفی تقوی یاسر خوشنویس
    کانون‌های تفکر سیاست علم و فناوری امروزه نقش مهمی را در طراحی، تحلیل و ارزیابی سیاستها در حوزه‌ علم و فناوری ایفا می‌کنند، به طوری که تاثیر کلیدی بر تسهیل و بهبود برنامه های توسعه علم و فناوئری در کشورهای مختلف دارند. در این مقاله، سه نمونه از کانون‌های تفکر سیاست علم و چکیده کامل
    کانون‌های تفکر سیاست علم و فناوری امروزه نقش مهمی را در طراحی، تحلیل و ارزیابی سیاستها در حوزه‌ علم و فناوری ایفا می‌کنند، به طوری که تاثیر کلیدی بر تسهیل و بهبود برنامه های توسعه علم و فناوئری در کشورهای مختلف دارند. در این مقاله، سه نمونه از کانون‌های تفکر سیاست علم و فناوری یا نهاد‌های موثر در سیاست‌گذاری و تصمیم‌‌گیری در حوزه علم و فناوری در کشور‌های منطفه چشم‌انداز و سه نمونه از نهادها و کانون‌های تفکر فعال در حوزه سیاست علم و فناوری کشور را معرفی می‌کنیم و نحوه فعالیت و اقدامات آنها را با یکدیگر مورد مقایسه قرار خواهیم داد. نتایج به دست آمده می توانند در طراحی، تاسیس و توسعه کانونهای تفکر سیاست علم و فناوری در کشور به کار گرفته شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - پيشنهاد ايجاد سيستم نوآوري ملي در صنايع هواپيمايي ايران با توجه به بهينه گزيني کشور‌هاي روسيه‌، ژاپن و برزيل
    امین ترکمان
    جهت رشد و شكل‌گيري هر فناوري لازم است که نظام نوآوري در سطح ملي فعال گردد و عوامل و نهاد‌هاي گوناگون را براي کمک به رشد تکنولوژي همسو نمايد‌. صنايع هواپيمايي نيز از اين امر مستثني نيستند‌. صنايع هواپيمايي يکي از هفت صنعت کليدي جهان در سال‌هاي آينده خواهد بود و توانمندي چکیده کامل
    جهت رشد و شكل‌گيري هر فناوري لازم است که نظام نوآوري در سطح ملي فعال گردد و عوامل و نهاد‌هاي گوناگون را براي کمک به رشد تکنولوژي همسو نمايد‌. صنايع هواپيمايي نيز از اين امر مستثني نيستند‌. صنايع هواپيمايي يکي از هفت صنعت کليدي جهان در سال‌هاي آينده خواهد بود و توانمندي در اين زمينه ميتواند موجب توسعه در اين بخش و همچنين در ساير بخش‌هاي صنعتي کشور گردد. در سوي ديگر روش بهينه گزيني يکي از روش‌هاي رسيدن به فناوري مي‌باشد در اين روش با توجه به نمونه‌هاي موفق و الگو گيري از انها ميتوان مسير دستيابي به فناوري را هموار نمود. صنعت هواپيمايي شامل سه بخش اصلي رسيدن به مزيت نسبت به مقياس– ساختار صنعتي– سامانه توسعه بر اساس انتظار مشتري، است‌. در اين تحقيق با توجه به اين سه بخش عمده که بر اساس تحقيقات انجام شده مهمترين سهم را در موفقيت صنايع هواپيمايي دارند، به بررسي سياست‌هاي سه کشور برزيل، ژاپن و روسيه در فعال سازي نظام نوآوري ملي، مي‌پردازيم و به اين طريق اهميت سيستم نوآوري ملي را با مقايسه پيشرفت اين کشورها در صنايع هواپيمايي خاطر نشان مي‌سازيم. سپس با انتخاب مدل بهينه از ميان اين سه کشور پيشنهادي در زمينه سيستم نوآوري ملي در صنايع هواپيمايي کشور عزيزمان ايران ارائه مي‌دهيم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تاثیر بهینه تجارت الکترونیک بر مدیریت زنجیره تامین
    هادی حیدری قره بلاغ سعید محب ربانی حسام زند حسامی
    مزیت رقابتی یک سازمان، به میزان زیادی وابسته به کارآمدی زنجیرۀ تأمین آن سازمان است. امروزه مدیریت زنجیره تأمین ، یک بدنۀ در حال رشد از ابزارها و فن آوریها، برای هماهنگی و بهینه سازی فرآیندهای کلیدی، از جمله: کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت، تسهیل توزیع، افزایش رضایت مشتری و چکیده کامل
    مزیت رقابتی یک سازمان، به میزان زیادی وابسته به کارآمدی زنجیرۀ تأمین آن سازمان است. امروزه مدیریت زنجیره تأمین ، یک بدنۀ در حال رشد از ابزارها و فن آوریها، برای هماهنگی و بهینه سازی فرآیندهای کلیدی، از جمله: کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت، تسهیل توزیع، افزایش رضایت مشتری و ... است و در این راستا مدیریت زنجیره تأمین در جهت نیل به این اهداف و افزایش فرصت ها، باید هماهنگی بین اعضای زنجیره اش را ارتقاء دهد. با رشد فن آوری اطلاعات، در سالهای اخیر شاهد هستيم، تجارت الکترونیک باعث تحول در ارکان مدیریت تأمین شده است. به ویژه اینترنت که بخش لاینفک و ضروری تجارت الکترونیک است، دارای پتانسیل و ظرفیت بالایی برای کارا کردن زنجیره تأمین مي باشد. این مقاله، با توجه به مفاهیم تجارت الکترونیک و مدیریت زنجیرۀ تأمین، به بررسی عوامل تاثیر گذار بر اقتباس فن آوری در یک سازمان و پیرو آن، تأثیر تجارت الکترونیک به عنوان یک فن آوری نوظهور، بر بخش های مختلف زنجیره می پردازد. توسعه SCM و تغییر در استراتژی واحدهای تجاري همگام با پیشرفت تجارت الکترونیک، با وجود مشکلات و موانع ذاتی، لزوم پاسخگویی به چالش های پیش روی این فن آوری جهت اجرایی کردن و پیاده سازی را ضروری می سازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسي نقش فناوري اطلاعات در استقرار مديريت ارتباط با مشتري به صورت الکترونيکي (eCRM)
    محمد حسین جراحی سعید سعیدا اردکانی محمد زارعیان
    ظهور فناوري‌هاي نوين مانند «فناوري اطلاعات» تاثيرات گسترده و شگرفي بر ابعاد مختلف سازمان گذاشته است. يکي از اين ابعاد، موضوع «مديريت ارتباط با مشتريان» يا به اختصار CRM مي‌باشد. عمق اين تاثير به گونه‌اي است که «فناوري اطلاعات» يکي از ابعاد اصلي CRM به شمار مي آيد. کاربر چکیده کامل
    ظهور فناوري‌هاي نوين مانند «فناوري اطلاعات» تاثيرات گسترده و شگرفي بر ابعاد مختلف سازمان گذاشته است. يکي از اين ابعاد، موضوع «مديريت ارتباط با مشتريان» يا به اختصار CRM مي‌باشد. عمق اين تاثير به گونه‌اي است که «فناوري اطلاعات» يکي از ابعاد اصلي CRM به شمار مي آيد. کاربرد فناوري اطلاعات در CRM باعث شده تا مفهوم نويني به عنوان «مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيكي (eCRM)»، در سطح سازمان‌ها شکل بگيرد. اين مقاله با هدف بررسي چندجانبه eCRM، ابتدا نوآوري‌هاي ايجاد شده در CRM سنتي را بيان مي‌دارد و از اين منظر تفاوت‌هاي CRM و eCRM را بررسي مي‌كند. سپس به تعريف، ويژگي‌ها و جايگاه eCRM مي‌پردازد. در گام بعد، كاربردهاي گوناگون فناوري اطلاعات را در رابطه با CRM مورد توجه قرار مي‌دهد و در مجموع فرصت‌هاي فراهم شده از طريق IT را در جهت توسعه CRM معرفي مي‌كند. در مرحله بعد روش ساده پياده‌سازي eCRM، همراه با نكات ضروري آن، بيان مي شود. به علاوه چالش‌ها و تهديدهاي فراروي eCRM و خطا‌هاي متحمل در پياده‌سازي آن مورد بحث قرار مي‌گيرد. مروري خلاصه بر يك مورد موفق پياده‌سازي eCRM قسمت بعدي مقاله خواهد بود. در خاتمه نيز، روندها و چشم‌اندازهاي آينده eCRM مورد كنكاش قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ارايه مدل اجرايي پنجره واحد بنگاه¬هاي کوچک ومتوسط در ايران: رويکرد مشارکت دولتي- خصوصي
    سید مهدی سادات رسول حسن طالبی
    پنجره واحد بنگاه هاي کوچک و متوسط بعنوان يک پل ارتباطي بين بنگاه ها از يک سو و دستگاه هاي تامين کننده خدمات بنگاه ها از سوي ديگر عمل مي‌کند. اين سامانه مزاياي متعددي از جمله کاهش هزينه و زمان دسترسي به اطلاعات و خدمات، مديريت دانش و فناوري و ... را به دنبال دارد. تحقق م چکیده کامل
    پنجره واحد بنگاه هاي کوچک و متوسط بعنوان يک پل ارتباطي بين بنگاه ها از يک سو و دستگاه هاي تامين کننده خدمات بنگاه ها از سوي ديگر عمل مي‌کند. اين سامانه مزاياي متعددي از جمله کاهش هزينه و زمان دسترسي به اطلاعات و خدمات، مديريت دانش و فناوري و ... را به دنبال دارد. تحقق مزاياي اين سامانه جز با برنامه ريزي و در نظر گرفتن همه جنبه هاي مهم در پياده سازي اين سامانه ميسر نيست، و بخش عمده ايي از اين تجارب درس هاي آموخته شده ايي است که از تجربيات ساير کشورها در اين حوزه بدست آمده است. پياده سازي پنجره واحد نيازمند برنامه ريزي و داشتن يک مدل اجرايي است که قبلا موفقيت آن تجربه شده باشد. در اين مقاله مدل مفهومي 6C به منظور استقرار پنجره واحد ارايه خدمات به بنگاه هاي کوچک و متوسط با استفاده از بهترين تجارت ساير کشورها در اين حوزه و نيازهاي سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران بومي سازي شده و نهايتا پروژه ها و برنامه زمانبندي براي تحقق آن در ايران به صورت يک مدل اجرايي ارايه شده است. پرونده مقاله